افزایش کارایی اقتصادی توزیع آب با استفاده از قیمت تمام شده آب، مطالعه موردی شبکه آبیاری دشت قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشجوی دوره دکتری، گروه علوم مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

سد طالقان تأمین کننده اصلی آب مورد نیاز شبکه آبیاری دشت قزوین است. در این پژوهش به برررسی اثر عرضه آب به قیمت واقعی بر درآمد کشاورزان و افزایش بهره‌وری محصولات در شبکه آبیاری دشت قزوین پرداخته شده است. برای دستیابی به این هدف قیمت هر متر مکعب آب بر اساس هزینه‌های تمام شده آن با استفاده از روش‌های اقتصاد مهندسی 8595 ریال در شبکه آبیاری دشت قزوین برآورد شد و سپس به ارائه دو مدل بهینه‌سازی شامل الف- بهینه‌سازی الگوی کشت و ب- بهینه‌سازی همزمان الگوی کشت و توزیع آب پرداخته شد. برای بهینه‌سازی از الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شد. نتایج نشان داد قیمت فعلی آب بسیار پایین‌تر از بهای تمام شده آن است و در صورت عرضه آب به قیمت تمام شده، الگوی فعلی کشت و توزیع آب مناسب نیست و با بهینه‌سازی الگوی کشت متوسط شاخص بهره‌وری مالی از آب و درآمد شبکه علی‌الرغم افزایش قیمت آب به ترتیب حدود 40 و 70/14 درصد و با بهینه‌سازی همزمان الگوی کشت و توزیع آب متوسط شاخص بهره‌وری مالی از آب و درآمد شبکه به ترتیب حدود 6/389 و 7/162درصد نسبت به وضعیت فعلی که قیمت هر متر مکعب آب 940 ریال است افزایش می‌یابد. همچنین بر اساس خروجی‌های مدل بهینه‌سازی همزمان الگوی کشت و توزیع آب مناسب‌ترین محصول برای کشت در شبکه آبیاری دشت قزوین با توجه به سه فاکتور ضریب حساسیت به کم آبی، مقدار عملکرد و کسب درآمد چغندرقند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Increasing The Economic Efficiency Of Water Consumption By Calculating The Total Cost And Optimizing The Pattern Of Cultivation and Water Distribution, Case Study: Qazvin Plain Irrigation Network

نویسندگان [English]

 • hamed mazandarani zadeh 1
 • seyed marzieh hosseini 2
1 Department of Science and Water Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU)
2 PhD student, Department of Water Engineering, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

A large burden of job creation in Qazvin plain has been placed on the agricultural sector and many people are working in this sector. Water resources management should be such that in addition to providing the needs of stakeholders in the long term, it should also preserve groundwater resources. But the question is whether farmers in all regions have the ability to pay such a price. Shouldn't the cropping pattern of different regions interfere with pricing? Therefore, the aim of this study was to determine the real price of water by calculating its cost and assessing farmers' income in the current situation of water cultivation and distribution pattern in the case of water supply at real prices and then investigating the effect of two optimization models including A- optimization of cropping pattern and B- simultaneous optimization of cropping pattern and water distribution on farmers' income in case of water supply at a real price in Qazvin plain irrigation network. Finding answers to questions is an effective step in achieving the economic efficiency of water consumption within the framework of integrated water resources management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity
 • Farmers'
 • income
 • Water price
 • Water resource management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 21 اسفند 1401
 • تاریخ بازنگری: 21 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1402
 • تاریخ انتشار: 24 تیر 1402