تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصول برنج در آبخیز تجن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

2 گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

تغییر اقلیم به‌واسطه اثر‌گذاری بر نیاز آبی محصولات زراعی، مدیریت منابع آبی را به‌شدت با چالش مواجه کرده است. در این پژوهش به شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصول برنج در محدوده مطالعاتی حوزه آبخیز تجن پرداخته و روند تغییرات آن تا سال 2060 مطالعه گردید. برای بررسی تغییر اقلیم از نرم‌افزار Lars-WG و خروجی‌های مدل HadGEM2 تحت سناریوهای اقلیمی (RCP 2.6) و (RCP 8.5)، استفاده شده است. برای ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم در40 سال آتی بر نیاز آبی، با استفاده از نرم‌افزار CROPWAT 8.0 میزان تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی و بارندگی موثر برای دوره آتی محاسبه شده و نیاز آبی محصول تعیین شد و با نیاز آبی دوره فعلی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان دادند میانگین نیاز آبی برنج در سناریو RCP 2.6 در بازه زمانی 2040-2021 و 2060-2041 به ترتیب برابر با 27/658 و 46/658 میلی‌متر و در سناریو RCP 8.5 در بازه زمانی 2040-2021 و 2060-2041 به ترتیب برابر با 93/672 و 673 میلی‌متر پیش‌بینی می‌شود. بنابراین نیاز آبی بر اساس هر دو سناریو‌های اقلیمی در تمام بازه‌های زمانی نسبت به دوره تاریخی که میزان آن حدود 648 میلی‌متر است، افزایش داشته است. بنابراین تغییر اقلیم با تاثیر بر میزان تبخیر و تعرق و بارندگی موثر، باعث روند افزایشی نیاز آبی برنج در هر دو سناریوهای اقلیمی در دوره زمانی آتی (2021-2060) می‌شود. میزان افزایش نیاز آبی در دوره زمانی آتی دور (2060-2041) در مقایسه با دوره زمانی آتی نزدیک (2040-2021) نسبت به دوره تاریخی، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Climate Change on Water Requirement of Rice Crop in the Tajan Watershed

نویسندگان [English]

 • Faeze Jafari 1
 • Hamid Reza Moradi 2
 • Ali Bagheri 3
1 Watershed Management, Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran.
2 Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University
3 Department of Water Management and Engineering, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Climate change has greatly challenged the management of water resources by affecting the water needs of crops. In this research, the effect of climate change on the water requirement of the rice crops was simulated in the study area of the Tajen watershed and its changes until 2060 were studied. Lars-WG software and HadGEM2 model outputs under climate scenarios (RCP 2.6) and (RCP 8.5) have been used to investigate climate change. To evaluate the impact of climate change in the next 40 years on water demand, using CROPWAT 8.0 software, the amount of potential and actual evapotranspiration and effective rainfall for the future period was calculated and the water demand of the crop was determined and compared with the water demand of the current period. took The results showed that the average water requirement of rice in the RCP 2.6 scenario in 2021-2040 and 2041-2060 is equal to 658.27 and 658.46 mm, respectively, and in RCP 8.5 scenario in 2021-2040 and 2041-2060, It is expected to be 672.93 and 673 mm, respectively. Therefore, according to both climate scenarios, the water requirement has increased in all time periods compared to the historical period, which is about 648 mm. Climate change by affecting the amount of evaporation and transpiration and effective rainfall causes the increasing trend of rice water requirement in both climate scenarios in the future period (2060-2021). The increase in water demand in future period (2041-2060) compared to the near future time period (2021-2040) is more than the historical period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Scenarios
 • Effective Rainfall
 • CROPWAT Software
 • Lars-WG

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 25 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1402
 • تاریخ انتشار: 22 شهریور 1402