بررسی تأثیر سطوح مختلف بیوچار بقایای بستر قارچ بر برخی خصوصیات شیمیایی زهاب در کشت کاهو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بیش از 80 درصد از زمین های کشاورزی در ایران به علت فقر مواد آلی دارای باروری کمی هستند. این موضوع موجب مصرف بی رویه کود‌های شیمیایی از جمله کود ازته و به‌دنبال آن افزایش آبشویی نیترات و آلودگی منابع آبی گردیده است. بنابراین استفاده از بهبود دهنده-های طبیعی خاک مانند بیوچار در سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. در همین راستا با توجه به صنعت رو به رشد تولید قارچ و بستر باقی‌مانده ناشی از آن، در این مقاله به بررسی تأثیر بیوچار بستر قارچ بر کاهش آبشویی برخی عناصر شیمیایی خاک و در نتیجه افزایش عناصر غذایی در دسترس گیاه در خاک پرداخته شد. نتایج نشان داد که استفاده از بیوچار در تیمار B4 در سطح یک درصد ارتباط معناداری با کاهش غلظت نیترات، کلسیم، سدیم و پتاسیم در زهاب و بیشترین تاثیر را در نگهداشت این عناصر در خاک داشت. کاربرد دو گرم بیوچار در ازای یک کیلوگرم خاک موجب کاهش 43، 16.8، 28.7، 19.2 درصدی به‌ترتیب در میزان نیترات، سدیم، کلسیم و پتاسیم موجود در زهاب خروجی نسبت به تیمار شاهد گردید. ضمناً تیمار B4 در سطح یک درصد موجب افزایش معناداری در مقادیر PH و کاهش مقادیر EC در زهاب گردید. به‌طوری که افزایش اسیدیته تیمار B4 نسبت به شاهد 93/0 درصد و میزان هدایت الکتریکی تیمار B4 نسبت به شاهد کاهش 18درصدی را نشان داد. افزایش جذب عناصر و متعاقب آن کاهش حضور آنان در زهاب را می‌توان ناشی از افزایش قدرت نگهداشت خاک به‌دلیل وجود کربن آلی در بیوچار و نیز بالا بودن ظرفیت تبادل کاتیونی و آنیونی و تأثیرات بیوچار بر چرخه زیستی نیتروژن مرتبط دانست. ضمناً افزایش غلظت عناصر و اکسیدهای فلزی درخاک و متعاقبت آن کاهش آن‌ها در زهاب به‌دلیل کاربرد بیوچار را می‌توان دلیل کاهش هدایت الکتریکی و افزایش اسیدیته را می‌توان به خواص قلیایی بیوچار مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Different Biochar Levels Derived from Mushroom Bed Residues on Some Chemical Properties of Drainage in Lettuce Cultivation

نویسندگان [English]

 • Mohammad Valipour 1
 • Saeed Boroomand Nasab 2
 • laleh Divband Hafshejani 2
 • abdali naseri 2
 • naser alemzadeh ansari 2
1 دانشگاه شهید چمران اهواز
2 استاد تمام
چکیده [English]

More than 80% of agricultural lands in Iran suffer from low fertility due to organic matter deficiency. This issue has led to uncontrolled consumption of chemical fertilizers, including nitrogen-based fertilizers, resulting in increased nitrate leaching and water pollution. Therefore, the utilization of natural soil amendments such as biochar has gained significant importance in recent years. In line with the growing mushroom production industry and the resulting substrate residues, this study focuses on investigating the impact of fungal substrate-derived biochar on reducing the leaching of certain soil chemical elements and consequently enhancing plant-available nutrients in the soil. The results indicated that the application of biochar in the B4 treatment at a level of 1% had a significant correlation with the reduction of nitrate, calcium, sodium, and potassium concentrations in Drainage water. The highest effect was observed in maintaining these elements in the soil. The application of two grams of biochar per kilogram of soil led to a respective reduction of 43%, 16.8%, 28.7%, and 19.2% in nitrate, sodium, calcium, and potassium concentrations in the irrigation water output compared to the control treatment. Furthermore, the B4 treatment at a 1 percent level resulted in a significant increase in pH values and a decrease in EC values in the irrigation water. Specifically, the pH of the B4 treatment increased by 0.93% compared to the control, and the EC of the B4 treatment decreased by 18%. The increased absorption of elements and the subsequent reduction in their presence in irrigation water can be attributed to the enhanced soil retention capacity due to the presence of organic carbon in biochar, as well as the high cation and anion exchange capacity and the biological nitrogen cycle-related effects of biochar. Additionally, the concentration of metallic elements and oxides in the soil increased,

کلیدواژه‌ها [English]

 • biochar
 • concentration of elements
 • water Drain

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1402
 • تاریخ بازنگری: 27 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1402
 • تاریخ انتشار: 27 آذر 1402