بررسی میزان تاثیر ارتفاع و ضخامت زبری لاستیکی انعطاف پذیردر کانال اصلی بر راندمان آبگیری سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 ندارد

10.22055/jise.2023.43443.2064

چکیده

سرریز های جانبی از جمله سازه های کنترل کننده جریان هستند که به‌طور گسترده در شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سیستم-های جمع‌آوری فاضلاب شهری، هم‌چنین به‌منظور کنترل سیلاب به‌کار برده می‌شوند. این سازه در دیواره کانال اصلی احداث شده و هنگامی که سطح آب بالاتر از تراز تاج سرریز قرار می‌گیرد، آب اضافی را از روی خود عبور می‌دهد. جریان روی این نوع سرریزها از نوع جریان متغیر مکانی با کاهش دبی است. در تحقیق حاضر اثر وجود مانع لاستیکی انعطاف پذیر در ارتفاع و ضخامت‌های متفاوت و همچنین در فرودهای متنوع در کانال اصلی روی ضریب تخلیه دبی و همچنین پروفیل سطح آب سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای آزمایش در این پژوهش فرود( دبی)، ضخامت و ارتفاع مانع لاستیکی می باشد. نتایج نشان داد که مانع لاستیکی انعطاف پذیر قرار گرفته در کانال اصلی باعث می‌شود که میزان دبی عبوری از سرریز جانبی به‌طور متوسط 92/17درصد افزایش یافته و حداکثر افزایش برای مانع لاستیکی انعطاف پذیر با نسبت ضخامت به ارتفاع 0.038 ( ارتفاع 13 سانتی‌متر و ضخامت پنج میلی‌متر) به‌میزان 60 درصد می‌باشد. و پروفیل سطح آب یکنواخت‌تر شده و همچنین مانع لاستیکی انعطاف پذیر با ضخامت پنج میلی‌متر به‌طور میانگین دارای بهترین عملکرد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of the height and thickness of the flexible rubber roughness in the main channel on the drainage efficiency of the side weir of the rectangular sharp edge

نویسندگان [English]

  • mohammad hasounizadeh 1
  • seyed mohsen sajadi 2
  • mahmoud shafai bajestan 2
2 no
چکیده [English]

side weirs are among the flow control structures that are widely used in irrigation and drainage networks and urban wastewater collection systems, as well as for flood control. This structure is built in the wall of the main channel and when the water level is higher than the level of the overflow crown, it passes the excess water over it. The flow on these types of weirs is a spatially variable flow with a decrease in flow rate. In the current research, the effect of the presence of flexible rubber roughness in different heights and thicknesses and also in different froud numbers in the main channel, the flow discharge coefficient and the profile of the side weir the rectangular sharp edge were investigated. The results showed that the flexible rubber roughness placed in the main channel causes the amount of flow passing through the side weir to increase by 17.92% on average. and the maximum increase for the roughness of flexible rubber with a height of 13 cm and a thickness of 5 mm is 60%. and the profile of the water level has become more uniform and also, flexible rubber roughness with a thickness of 5 mm has the best performance on average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • froud number
  • Flow profile
  • Spatial variable flow. Discharge coefficient

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 27 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 دی 1402
  • تاریخ انتشار: 09 دی 1402