بررسی اثرات کمپوست و بیوچار بر ذرت علوفه‌ای تحت شرایط کم‌آبیاری و آبیاری قطره‌ای در منطقه خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد. ایران

10.22055/jise.2024.43920.2081

چکیده

کمبود آب یکی از مهمترین تهدید‌ها برای ادامه حیات و توسعه کشاورزی در کشور است لذا استفاده از روش‌های مختلف مدیریت آب در مزرعه برای بهبود میزان بهره‌وری و راندمان مصرف آب ضروری است. به منظور بررسی اثر ‌ورمی‌کمپوست و بیوچار بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت، پژوهشی در شهر خرم‌آباد به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد که فاکتور اول تیمار آب آبیاری در 4 سطح شامل آبیاری بر اساس تامین 100 درصد نیاز آبی (I1)، تامین 80 درصد نیاز آبی (I2)، تامین 60 درصد نیاز آبی (I3)، تامین 40 درصد نیاز آبی (I4) و فاکتور دوم شامل کود آلی ‌ورمی‌کمپوست (C)، بیوچار (B) و تیمار شاهد ( بدون ماده اصلاحی) (I) بودند. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین میزان عملکرد‌تر، عملکرد خشک و ارتفاع بوته در تیمار I1-C مشاهده گردید که به ترتیب برابر71/126 تن در هکتار، 27/46 تن در هکتار و 35/2 متر به دست آمد و بیشترین مقدار بهره‌وری تر و بهره‌وری خشک در تیمار I2-C بود که به ترتیب برابر 79/16 کیلوگرم بر متر مکعب و 9/5 کیلوگرم بر متر مکعب بدست آمد. اگرچه استفاده از ورمی‌کمپوست نتایج بهتری نسبت به بیوچار داشت اما کاربرد بیوچار نیز سبب افزایش عملکرد محصول نسبت به تیمار شاهد گردید به طوری که در تیمار بدون تنش‌ آبی و مصرف بیوچار عملکرد خشک 06/27 درصد، عملکرد تر 78/29 درصد، بهره‌وری بیولوژیک 41/36 درصد و بهره‌وری تر 01/46 درصد افزایش نسبت تیمار شاهد مشاهده گردید. لذا استفاده از این دو کود آلی در افزایش عملکرد و بهره‌وری آب ذرت به طرز قابل توجهی موثر واقع شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of compost and biochar on Maize under the condition of water stress and drip irrigation in Khoramabad region.

نویسندگان [English]

 • mehri saeedinia 1
 • Seyed Hossein Mousavi 2
 • sajjad rahimi moghadam 3
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of Plant Production and Genetic Engineering, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad.Iran
چکیده [English]

Water shortage is one of the most important threats to the survival and development of agriculture in the country, so it is necessary to use different methods of farm water management to improve the water productivity and water efficiency. In order to investigate the effect of vermicompost and biochar on the yield and water productivity of corn, a factorial research was conducted in Khorramabad city with a completely random basic design in three replications, the first factor was irrigation water treatment at 4 levels including irrigation based on supplying 100% of Water requirements (I1), providing 80% of Water requirements (I2), providing 60% of Water requirements (I3), providing 40% of Water requirements (I4) and the second factor including organic fertilizer, vermicompost (C), biochar (B) and control treatment (I). The results of the research showed that maximum wet yield, dry yield and plant height were observed in the I1-C treatment, which were 126.71 tons per hectare, 46.27 tons per hectare and 2.35 meters, respectively, and the maximum amount of wet productivity and dry productivity was obtained in I2-C treatment was 16.79 kg/m3 and 5.9 kg/m3, respectively. Although the use of vermicompost had better results than biochar, the use of biochar also increased the yield compared to the control treatment, so that in the treatment without water stress and using biochar, the dry yield was 27.06%, the wet yield was 29.78%, and the biological productivity 36.41% and more productive 46.01% increase in control treatment ratio was observed. Therefore, the use of these two organic fertilizers was significantly effective in increasing the yield and water productivity of corn.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organic fertilizers
 • water management
 • fodder crops
 • irrigation systems

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 10 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 16 دی 1402
 • تاریخ انتشار: 16 دی 1402