اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید برومند نسب

آبیاری وزهکشی استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ، دانشگاه شهیدچمران اهواز.

boroomandscu.ac.ir
0000-0002-4066-6240

سردبیر

سید محمود کاشفی پور

سازه های آبی استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

kashefipourscu.ac.ir
0000-0001-7108-828X

اعضای هیات تحریریه

علی محمد آخوندعلی

هیدرولوژی و منابع آب استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

aliakhscu.ac.ir
0000-0002-0130-372X

علی حسین زاده دلیر

مکانیک سیالات استاد گروه مهندسی آب- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز.

ahdalirtabrizu.ac.ir
0000-0003-2359-3921

منوچهر حیدر پور

هیدرولیک استاد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.

heidarcc.iut.ac.ir
0000-0002-2007-3544

استفانو پالیارا

هیدرولیک استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیزا،ایتالیا

stefano.pagliaraunipi.it
0000-0001-9796-1956

شاهرخ زند پارسا

آبیاری و زهکشی استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران.

zandparsashirazu.ac.ir
0000-0003-2594-8650

مهدی قمشی

سازه های آبی استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز.

ghomeshiscu.ac.ir
0000-0002-8361-1645

سای هین لای

هیدرولیک دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه مالایا،مالزی.

laishum.edu.my
0000-0002-7143-4805

عبدالمجید لیاقت

آبیاری و زهکشی استاد گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده آب و خاک، دانشگاه تهران، ایران.

aliaghatut.ac.ir
0000-0002-3224-6529

عبد علی ناصری

آبیاری و زهکشی استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ، دانشگاه شهیدچمران اهواز .

abdalinaseriscu.ac.ir
0000-0002-5833-5802

رضا احمدیان

مهندسی محیط زیست گروه مهندسی عمران،دانشکده مهندسی، دانشگاه کاردیف، انگلستان

ahmadianrcardiff.ac.uk
0000-0003-2665-4734

هِنک ریتزما

آبیاری و زهکشی دانشیارگروه مدیریت منابع آب، گروه علوم محیط زیست،دانشگاه واگنینگن و پژوهش، هلند

henk.ritzemawur.nl
0000-0003-2486-9926

مدیر داخلی

مهدی دریایی

سازه های آبی دانشیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

m.daryaeescu.ac.ir

کارشناس نشریه

ندا یزدانی

علوم اجتماعی کارشناس نشریه

yazdani.nscu.ac.ir