تغییر فرمت نشریه در بخش جداول و شکل ها

از نویسندگان محترم خواهشمند است با توجه به تغییر فرمت نشریه در  نحوه ارائه

شکل ها و جداول به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایند.

 

***مقالات فقط با فرمت جدید دریافت می شوند.***