نمایه در پایگاه بین المللی DOAJ

با استحضار می رساند مجله علوم و مهندسی آبیاری در پایگاه بین المللی DOAJ نمایه شد.