تفاهم نامه همکاری با انجمن هیدرولیک ایران

تفاهم نامه همکاری با انجمن هیدرولیک ایران

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند از تاریخ 99/11/12 بین نشریه علوم و مهندسی آبیاری و انجمن هیدرولیک ایران تفاهم نامه همکاری منعقد شده است.

 

تفاهم نامه همکاری