نمایه در سایت Google scholar

با استحضار می رساند مجله علوم و مهندسی آبیاری در سایت Google scholar نمایه شد.