نویسنده = سعید برومند نسب
تولید کربن فعال نی به منظور حذف کل جامدات محلول از آب آبیاری

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 13-19

معصومه فراستی؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد


حذف جامدات محلول آب با استفاده از کربن وکربن فعال نی و پوشال نیشکر

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 11-20

معصومه فراستی؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ نعمت جعفرزاده