حذف جامدات محلول آب با استفاده از کربن وکربن فعال نی و پوشال نیشکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

5 دانشیار دانشکده بهداشت ، مرکز فناوری های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

در این مطالعه از کربن و کربن فعال تهیه شده از گیاه نی و
پوشال نیشکر به عنوان جاذب به منظور حذف جامدات محلول از آب استفاده گردید. برای
این منظور، اثر هر یک از متغیرهای فرایند نظیر نوع ماده جاذب،
جرم جاذب و غلظت نهایی جامدات محلول بر میزان جذب، خواص جذبی و راندمان حذف جامدات
محلول بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان
بهینه جاذب کربن های نی ، پوشال نیشکر و کربن
فعال پوشال برابر 1200 میلی گرم در لیتر است. در شرایط بهینه که غلظت اولیه جامدات
محلول 4/3206 میلی گرم بر لیتر و
غلظت جاذب نیز مطابق شرایط بهینه تنظیم شد، بیشترین میزان حذف جامدات محلول، مربوط
به کربن فعال پوشال نیشکر به میزان 75 درصد بود. پس از آن کربن پوشال و کربن نی به
ترتیب حذفی معادل با 63 و 57 درصد را از خود نشان دادند. از این رو، با توجه به
اینکه مواد اولیه تهیه کربن فعال پوشال ارزان قیمت بوده و این ماده راندمان حذف
بالایی دارد، می توان نتیجه گرفت که استفاده از کربن فعال پوشال نیشکر می تواند جایگزین مناسبی برای کاهش جامدات محلول به
جای کربن فعال تجاری باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dissolved Solids Removal from Water by Reed and Sugarcane Straw Activated Carbon

نویسندگان [English]

  • M. Farasati 1
  • H. Moazed 2
  • S. Boroomandnasab 3
  • J. Abedi Kupaee 4
  • N. Jafarzadeh 5
1 Professor, Department of Irrigation and Water Resources Engineering, Faculty of Agriculture, Razi University, P.O. Box: 1158, post code: 6715685438, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
3 Professor, Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
4 Associate Professor, Agricultural Faculty, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
5 Associate Professor, Environmental Technology Research Center, Ahvaz Jundi Shahpur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

In this study, activated carbons of reed and sugarcane sawdust are used as adsorbents to remove dissolved solids from water. The objective of this research work were to various evaluate the effects of adsorbent type, amount and total dissolved concentration on the sorption capacity, sorption properties and removal efficiency of the two used adsorbents. Results of the study indicated that optimum value of sorbent was 1600 mg/l and maximum removal of TDS belongs to the sugarcane sawdust activated carbon with 75 removal percentage. The removal percentage of TDS from water by sugarcane sawdust and reed carbons, are 63 and 57 respectively. Because the materials for preparing activated carbon of sugarcane sawdust are cheep and it has high removal efficiency for TDS as a result it could be concluded that sugarcane sawdust activated carbon would be good replacement for activated carbon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activated carbon
  • Physical activation
  • reed
  • sugarcane sawdust