دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-109 

مقاله پژوهشی

ارزیابی سه مدل EVALUE، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای

صفحه 1-10

هادی رمضانی اعتدالی؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت


حذف جامدات محلول آب با استفاده از کربن وکربن فعال نی و پوشال نیشکر

صفحه 11-20

معصومه فراستی؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ نعمت جعفرزاده


تحلیل روند تغییرات زمانی جریان رودخانه های استان آذربایجان شرقی

صفحه 71-82

مجتبی قزل سفلو؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدعلی قربانی؛ احمد فاخری فرد