دوره و شماره: دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-108 

مقاله پژوهشی

پیش بینی عملکرد مزارع نیشکر با استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی

صفحه 1-9

مریم احمدوند؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری


مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز

صفحه 21-31

علی شینی دشتگل؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ حیدرعلی کشکولی


بررسی اثر نوع ماده جاذب‌آب بر ظرفیت نگهداری آب خاک

صفحه 33-38

عاطفه دشت بزرگ؛ غلامعباس صیاد؛ ایرج کاظمی نژاد


تأثیر پارامترهای هندسی ریپ رپ بر محافظت آبشکن‌ها در قوس 90 درجه

صفحه 49-58

جواد ظهیری؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان؛ مهدی قمشی