اثرات تنش آب و کود بر عملکرد و مقدار پروتئین ذرت علوفه‌ای در سیستم کود- آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

برای حفظ منابع آب، بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی امری ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تنش آب و کود بر عملکرد دانه و مقدار پروتئین ذرت علوفه‌ای انجام شد. به این منظور طی بهار و تابستان 1389 یک آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تأمین نیاز آبی به روش قطره‌ای- نواری با چهار تیمار I1، I2، I3 و I4 (به ترتیب 60، 80، 100 و 120 درصد نیاز آبی) و تأمین نیاز تغذیه‌ای با کود شیمیایی در پنج سطح شامل F0، F1، F2، F3، F4 (به ترتیب صفر شاهد، 60، 80، 100 و 120 درصد ترکیب کودی توصیه شده) بودند که تغذیه کودی با روش کود-آبیاری انجام شد. نتایج نشان داد عملکرد دانه و پروتئین در ذرت علوفه‌ای به شکل معنی‌دار متأثر از میزان آب، کود و اثر متقابل آنهاست. بیشترین عملکرد دانه (Kg/ha 18570) مربوط به تیمار I4 بود که با تیمار I3 در سطح یک درصد اختلاف معنی‌دار نداشت. از میان تیمارهای آبیاری بیشترین میزان پروتئین (Kg/ha 2122) و بیشترین سهم پروتئین (9/13 درصد) مربوط به تیمار I2 بود. از میان تیمارهای کوددهی بیشترین عملکرد دانه و پروتئین به ترتیب با مقادیر 17552 و Kg/ha 2188 در سطح F4 اتفاق افتاد، اما بیشترین درصد پروتئین با مقدار 8/12 درصد مربوط به سطح F3 بود که با سطح F4 تفاوت معنی‌دار در سطح یک درصد نداشت. لذا با توجه به در نظر گرفتن جمیع شرایط از نظر رعایت جنبه های زیست محیطی و اقتصادی، اعمال تیمار I­3 به همراه سطح مصرف کود F3 در شرایط مشابه طرح توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Water Stress and Fertilization on Yield and Protein of Forage Maize Under Fertigation System

نویسندگان [English]

  • Sepideh Etedali 1
  • Mohammadreza Noriememzadehee 2
1 Former MSc. student, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
2 Assistant professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

     To save and protect of water resources, optimizing of water use in agriculture is inevitable. This research was carried out to study effect of water stress and fertilizer on grain yield and protein content of forage maize. In this regards a factorial experiment design with three replicates was conducted in the experimental field research of ShahrekordUniversity during spring and summer 2010. Experiment factors were irrigation in the four treatments (supplying 60, 80,100 and 120% water requirement, named I2, I3 and I4, respectively). Fertilization was included five levels, supplying 0, 60, 80,100 and 120% of the recommended nutrition. Mentioned treatments were named F0 -as control level, F1, F2, F3 and F4, respectively. The fertilizers were applied by fertigation. Results indicated that grain yield and protein in maize are significantly affected by water amount, fertilizer level and their interaction. Among irrigation treatments the maximum grain yield (18570 Kg/ha) obtained under I4 treatment, which wasn't significantly different from that of I3 treatment (α<1%) and so the maximum quantity protein production (2122 Kg/ha) and maximum protein fraction (13.9%) obtained under I4 and I2 treatments, respectively. Among Fertilization treatments the maximum quantity and friction of protein production (17552 and 2188 Kg/ha), respectively obtained under F4 treatment. In the other hand the maximum protein percent (12.8%) obtained under F3 treatment that its quantity wasn't significantly different from percent of F4 treatment (α<1%). Therefore, considering environmental and economic aspects similar to that of this project, Implementation of treatment I3 combined with fertilizer application rate F3 is recommended.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Stress
  • Fertigation
  • Maize
  • Protein
  • Yield