مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس اداره آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب

3 استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب

چکیده

     نیشکر در خوزستان در سطح وسیع کشت شده و آبیاری آن به روش جوی و پشته با استفاده از سیفون یا هیدروفلوم صورت می­گیرد. با هدف بررسی اثر آبیاری جویچه­ای یک در میان روی حجم آب مصرفی، راندمان کاربرد و کارآیی مصرف آب، آزمایشی در اراضی کشت و صنعت امیرکبیر در سال 85-1384 اجرا شد. این آزمایش در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با سه تیمار آبیاری معمول، آبیاری جویچه­ای یک در میان ثابت و متغیر و در چهار تکرار روی واریته تجاری CP69-1062 نیشکرانجام شد. نتایج نشان داد که حجم کل آب مصرفی در طول دوره رشد نیشکر در تیمارهای فوق به­ترتیب 29822،  21280 و 20656 متر مکعب در هکتار بوده که به­طور متوسط در تیمارهای آبیاری یک در میان متغیر و ثابت به­ترتیب حدود 7/30 و 6/28 درصد نسبت به شاهد، حجم آب مصرفی کاهش یافت. نتایج راندمان کاربرد آب نیز نشان داد که این فاکتور در مزرعه در آبیاری­های مختلف در هر سه تیمار آزمایشی ثابت نبوده، به­طوریکه در تیمار آبیاری معمول از50-41 درصد، در تیمار آبیاری یک در میان ثابت از 83-74 درصد و در تیمار آبیاری یک در میان متغیر از 87-77 درصد، برای تکرارهای اول تا چهارم، متغیر بوده است. همچنین کارآیی مصرف آب به ازای شکر تولیدی، در تیمارهای آبیاری معمول، یک در میان ثابت و متغیر به­ترتیب 41/0، 58/0 و 7/0 کیلوگرم شکر بر متر مکعب آب مصرفی بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water used Optimized Management in Southern Ahwaz Sugarcane Fields.

نویسندگان [English]

  • Ali Sheynidashtgol 1
  • Abedali Naseri 2
  • Saeed Boroomandasab 2
  • Heydarali Kashkouli 3
1 Dean of, Khuzestan Sugarcane Development and by Products Research and Training Institute.
2 Professor, Water Science Engineering College, Ahwaz Shahid Chamran University.
3 Retired Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch Khuzestan.
چکیده [English]

     Sugarcane is cultivated in extensive area in Khuzestan and is irrigated by hydro-flume or syphon. In a field experiment during 2005-6 at Amir Kabire Agro-Industry, of every other furrow irrigation methods was used on sugarcane to study water Volume, application efficiency and water use efficiency of sugarcane. The experiment was conducted in a Completely Randomized Design with three irrigation level treatments, conventional method (conventional, variable every other furrow (alternative-furrow) and invariable every other (fixed furrow)). This experiment was carried out on. Cp69-1062 sugarcane Varity. The results showed that total consumed water was 29848, 21281 and 20657 m3/ha for conventional, fixed-furrow and alternate-furrow irrigation for conventional, fixed-furrow and alternate-furrow methods, respectively. The total amount of water used was reduced by 30.8% and 28.7%, respectively, in the alternate and fixed-furrow irrigation treatments compared to the conventional irrigation method.
The results showed that Water application efficiency in were different levels. The water application efficiency were 41-50 percent (average %45) for conventional method and by irrigation fixed furrow were 74-83 percent (average %78) and by irrigation alternative-furrow were 77-87 percent (average %81) for 1-4 irrigations. water-use efficiency was 0.41, 0.58 and 0.7 kg/m3 (kg sugar production per m3 water used) for conventional, fixed-furrow and alternate-furrow methods, respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • irrigation
  • Sugarcane
  • every-other furrow irrigation
  • Application efficiency
  • Water- use efficiency