دوره و شماره: دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-106 
تولید کربن فعال نی به منظور حذف کل جامدات محلول از آب آبیاری

صفحه 13-19

معصومه فراستی؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد


بررسی کاربرد آنالیز موجک در پیش بینی دبی رودخانه

صفحه 73-81

مریم رستمی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ صابره دربندی؛ یعقوب دین پژوه