بهینه سازی قاعده جیره بندی در سدهای مخزنی از طریق اتصال الگوریتم ژنتیک به یک مدل شبیه ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هیدرولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

استفاده از قوانین جیره بندی در طی دوره های خشکسالی، یکرویه معمول در مدیریت منابع آب است. در این روش با وجود امکان تأمین کل نیاز، گاهینها قسمتی از آن تآمین می گردد. این عمل موجب ذخیره آب و پذیرش یک کمبود کوچک در بازهزمانی جاری برای کاهش کمبودهای شدید در آینده می شود که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت ارزیابی
شده است. یکی از مباحث کلیدی در این خصوص یافتن مقادیر بهینه ضرایب جیره بندی برایهداف مختلف و رقوم آستانه مخازن در هر ماه برای شروع جیره بندی است. بدین منظور
در تحقیق حاضر از اتصال یک الگوریتم ژنتیک ساده به مدل شبیه سازیARSP که خود مجهز به ساختار هزینه ای شبکه جریان و مدل برنامه ریزی خطی است، استفادهگردید. کارایی مدل پیشنهادی مذکور در سیستم منابع آب رودخانه زهره واقع در جنوبغرب کشور، ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که ترکیب یاد شده، شدت کمبودها را نسبتبه حالت بدونجیره بندی نیازها تا حد زیادی بهبود بخشید، علاوه بر آن، امکان درنظر گرفتنجزئیات بیشتری از سیستم­های منابع آب را در مقایسه با مدل های قبلی فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of hedging Rule for Reservoir Dams Via Connecting a Genetic Algorithm to a Simulation Model

نویسندگان [English]

  • M. Taghian 1
  • F. Radmanesh 2
  • A. M. Akhoond-Ali 3
  • A. Haghighi 4
1 Ph.D student of Hydrology, Shahid Chamran University of Ahwaz
2 Assistant Professor, Faculty of Water Siences Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz
3 Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz
4 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz
چکیده [English]

Using of a hedging rule during drought periods is a usual approach in water resource management. In this method, although may be possible to satisfy all of demands, occasionally, portions of demands are met. This policy saves water with imposing a little deficit in the current period instead of a severe water
shortage in future, which is effective for social and economical aspects. One of the key points in this regard, is to calculate optimal rationing factors for different purposes and optimum trigger volume for each reservoir to start hedging rule. For this purpose, in the present study, a coupled simple genetic
algorithm to the simulation model (ARSP) including flow network penalty structure and linear programming model is used. The capabilities of the model are investigated in the Zohreh water resource system as a case study located in west southern of Iran. The results show that the combination model improves intensity of water shortages in comparison with the situation of without hedging rule. Moreover, the model provides the possibility of considering more details for the water resource systems.