ارزیابی سناریوهای متفاوت کم آبیاری و تعیین هیدرومدول و سطح بهینه الگوی کشت در شرایط کم آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده

محدودیت منابع آب، کاربرد موضوع کم آبیاری را به عنوان یک گزینه کارآمد به منظور افزایش بهره وری آب ضروری نموده است. در مورد کم آبیاری، تحقیقات زیادی مورد نیاز است. انجام این تحقیقات می‏تواند مدیریت کم آبیاری در شرایط محدودیت منابع آب را بهبود بخشد. هدف این مطالعه، ارزیابی سناریوهای متفاوت کم آبیاری و تعیین هیدرومدول و سطح بهینه الگوی کشت در شرایط کم آبیاری با رویکرد افزایش بهره‏وری مصرف آب می باشد. به منظور بررسی مسأله تنش و عملکرد در پنج محصول باقلا، لوبیا، گندم، سیب زمینی، آفتابگردان در نتیجه اعمال سه سناریوی کم آبیاری 10، 20 و  30 درصد از مدل رشد گیاهی استفاده گردید. نیاز آبی، شاخص سود خالص بهره وری به ازای متر مکعب  (NBPD)و هیدرومدول الگوی کشت محاسبه و بر اساس سه معیار، سناریوهای متفاوت کم آبیاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد چون الگوی کشت بهینه با میزان آب مصرفی، تولید و سود بهینه در تعامل بوده از این رو انتخاب سطوح بهینه کم آبیاری با هدف بیشتر نمودن شاخص NBPD مناسب می­باشد. در بین کلیه ترکیب‏های الگوی کشت، الگوی کشتی که در آن برای محصولات لوبیا و باقلا، 10 درصد کم آبیاری، برای محصولات آفتابگردان و سیب زمینی 20 درصد کم آبیاری و برای محصول گندم اعمال 30 درصد کم آبیاری در نظر گرفته شد دارای حداکثر NBPD بود. برای این الگوی کشت سطح بهینه نسبت به سناریو آبیاری کامل11 درصد افزایش پیدا کرد. در حالی که متوسط هیدرومدول بهینه الگوی کشت منتخب نسبت به متوسط هیدرومدول آبیاری کامل حدود 18درصد کاهش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Different Deficit Irrigation Scenarios and Determine of Optimal Hydromodoul and Area of Eropping Pattern in the Deficit Irrigation Conditions

نویسندگان [English]

  • M.H. Nazarifar 1
  • S.M.R. Behbahani 2
  • R. Momeni 1
1 Research Assistant, Department of Irrigation and Drainage Engineering, College of Aboureihan, University of Tehran
2 - Associate Prof., Department of Irrigation and Drainage Engineering., College of Aboureihan, University of Tehran
چکیده [English]

Limitation of water resources has made important the application of deficit irrigation subject as a efficient property to increase water productivity. Deficit irrigation subject needs many researches. Doing these research can improve deficit irrigation management in  the Limitation of water resources. The purpose of this study is evaluation of different deficit irrigation scenarios and determine optimal hydromodoul and area of cropping pattern in the deficit irrigation conditions to increase water productivity. A plant growth model was used in order to examine yield and stress in result of applying three different deficit irrigation (10%, 20% and 30%) in fava bean, bean, wheat, potato and sunflower crops. Crop water requirement, Net Benefit Per Drop index (NBPD) and cropping pattern hydromodoul were calculated and on the bases of three criteria, different deficit irrigation scenarios were evaluated. The results show, as the optimal cropping pattern is related to water consuming, optimal production and profit, so the selection of optimal deficit irrigation levels on the bases of maximum water productivity index is suitable. Amonge of all the possible cropping pattern combinations,  a cropping pattern that it consists of 10% of deficit irrigation for fava bean and bean, 20% for sunflower and potato and 30% for wheat  has  maximum of  NBPD(with 15750 Rials per cubic meters) For this cropping pattern, the optimal area in comparison with full irrigation has increased  11% and average optimal hydromodul in comparison with average hydromodul of  full irrigation shows about 18% reduction.