مطالعه وضعیت آبهای زیرزمینی دشت جیرفت به کمک مدل PMWIN

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشدآبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این مطالعه تغییرات سطح ایستابی آبخوان دشت جیرفت بامدل کامپیوتری PMWIN5.3 شبیه سازی شد. برای واسنجی مدل از داده های اندازه گیری شده سطح ایستابی در 41 چاه مشاهده ای در یک دوره شش ساله (1381 تا 1386) استفاده گردید. تخمین پارامترهای هدایت هیدرولیکی افقی، ضریب آبدهی ویژه و میزان تغذیه با استفاده از بسته نرم افزاریPEST با تطابق ارتفاع سطح ایستابی اندازه گیری شده و به دست آمده از اجرای مدل انجام پذیرفت که با توجه به وضعیت زمین شناسی منطقه میزان هدایت هیدرولیکی افقی از 0.1 متر در روز تا 12 متر در روز و ضریب آبدهی ویژه از 3 تا 5 درصد در قسمت های مختلف دشت جیرفت به دست آمد. صحت سنجی مدل در دوره شش ماهه1387 نشان داد که مقادیر سطح آب پیش بینی شده توسط مدل با مقادیر مشاهداتی از توافق خوبی برخوردارند و جذر میانگین مربعات خطا 0.865 به دست آمد. نتایج بدست آمده از مدل شامل پیش بینی تغییرات سطح ایستابی آبخوان دشت جیرفت در چهار سال آینده می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of Groundwater Conditions in Jiroft Basin with Modflow

نویسندگان [English]

  • A. Pourseyadi 1
  • H. A. Kashkuli 2
1 Former Graduat Student Dept of Irrigution & Drainage Engrg shahid-chamran University Ahwaz, Iran
2 Professor Waters Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University of Ahwaz
چکیده [English]

In this investigation groundwater modeling is attempted monitoring water table fluctuations of Jiroft basin using PMWIN computer model. Parameters like hydraulic conductivity, specific yield and groundwater abstraction and recharge were estimated by matching of the data from 41 observation wells for the period 1381-1386 to those predicted by the model using automatic calibration procedure with PEST. Verification of the model for a 6 month period in 1387 showed that the predicted water levels had a good match with the observed water levels with a root mean square error of 0.865. The verified model was used for the prediction of groundwater table behavior for the next 4 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basin
  • PMWIN5.3
  • Hydraulic conductivity
  • Specific yield
  • Recharge. PEST code