تعیین حداکثر شدت بارش طراحی با استفاده از روش تلفیقی تئوری فرکتال و توزیع احتمالاتی مقادیر حدی تعمیم یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، استادیار گروه مهندسی عمران، زنجان، ایران

چکیده

تعیین حداکثر شدت بارش در برآورد دبی طرح سازه‌های هیدرولیکی امری ضروری می‌باشد.مقدار مزبور معمولاً با استفاده از منحنی‌های شدت – مدت – فراوانی (IDF) به دست می‌آید. در این روش نیاز به وجود داده‌های حداکثر بارش سالانه در تداوم‌های مختلف می‌باشد که معمولاً برخی از تداوم‌ها در دسترس نیست. همچنین این روش نیاز به تعداد زیادی پارامتر بوده و این پارامترها وابسته به دوره ‌بازگشت می‌باشند. در تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های حداکثر عمق بارش سالانه با تداوم روزانه، برای محاسبه حداکثر شدت بارش طراحی با تداوم معین از ترکیب تئوری فرکتال و توزیع احتمالاتی مقادیر حدی تعمیم یافته نوع دو استفاده شده است. نتایج در ایستگاه باران سنجی تله زنگ واقع در شمال استان خوزستان با طول جغرافیایی′46 48 و عرض جغرافیایی ′49 32 نشان داد که بارش در بازه زمانی یک تا هشت روز از رفتار مونوفرکتالی برخوردار است و رگبار طرح برآورد شده با تئوری فرکتال با داده های مشاهداتی بارش انطباق خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine of Design Maximum Intensity of Precipitation by Combined Fractal Theory and Generalized Extreme Value Distribution

نویسنده [English]

  • M. H. Nouri Gheidari
Department of Civil Engineering, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Determine of design maximum intensity of precipitation is necessary in hydrologic design of hydraulic structures. It's amount often obtained from rainfall Intensity-Duration-Frequency (IDF) curves. In this method, there is required maximum annual intensity of precipitation in different duration that this data for some of the durations aren't usually available. Also, this method requires large number of parameters and these parameters depend on return period. In present research the combined fractal theory and Generalized Extreme Value (GEV) distribution were used to calculate the design maximum intensity of precipitation from annual 24-hours maximum precipitation series. The results at Tale-Zang site which located in North Khuzestan province within the latitude and longitude of  48 46 north and 32 49 east show that precipitation fallows the mono-fractal process between 1 to 8 days and estimates design storm using fractal theory are more accurate compared whit the observed rainfall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fractal
  • IDF curves
  • Generalized Extreme Value (GEV) Distribution
  • Tale-Zang site