بررسی پارامترهای مؤثر بر ضریب حمل رسوب بدنه جریان های غلیظ رسوبی در شرایط غلظت کمتر از ظرفیت حمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     جریان های غلیظ مهم ترین عامل انتقال رسوب به مخازن سدها و دریاچه ها هستند. یکی از پارامترهای مؤثر در جریان های غلیظ، ظرفیت حمل رسوب در بدنه جریان می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در تغییرات ظرفیت حمل رسوب بدنه پرداخته شده است. آزمایش های مربوط به این تحقیق در یکی از فلوم های آزمایشگاه مدل های فیزیکی و هیدرولیکی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده. فلوم دارای 25/9 متر طول، 50 سانتی متر عرض و 75 سانتی متر عمق می باشد. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت برشی و غلظت جریان ورودی، ضریب حمل رسوب بدنه افزایش و با دور شدن از دریچه، غلظت بدنه در جریان های غلیظ رسوبی به دلیل رسوب گذاری کاهش یافت و  این کاهش غلظت در جریان های غلیظ رسوبی با غلظت کمتر از ظرفیت حمل، به دلیل عدم رسوب گذاری کمتر مشاهده شد. در نهایت روابطی برای ظرفیت حمل رسوب بدنه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the Effective Parameters on Sediment Entrainment Coefficient of Body of Density Currents in Low Concentration

نویسندگان [English]

  • H. Beshavard 1
  • M. Ghomeshi 2
  • M. Mansouri Hafshejani 3
1 Former MSc Student of Water Structures, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
2 Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
3 Ph.D Student of Water Structures, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

A main source of sediment transport in dam
reservoir and lakes are density currents. A main parameters in density
currents, is sediment entrainment in the body. In this study the effective
parameters of sediment entrainment was studied. Experiments were conducted in
hydraulic modeling laboratory of hydraulic engineering department, Shahid
Chamran University of Ahwaz. The measuring section includes a flume with
adjustable slope, 9.25 m
long 0.5 m
width and 0.75 m
depth. Results show that, by increasing shear velocity and concentration of
inflow, sediment entrainment coefficient of body will increase. Normally,
sediment concentration in the body of the current will decrease due to
sedimentation but in the currents with sediment concentration less than
transport capacity, sedimentation are not occurred. Finally, two equations are
proposed for estimating sediment entrainment coefficient of the body of
turbidity currents
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density currents
  • Sediment entrainment
  • Sediment transport
  • Gravity currents