دوره و شماره: دوره 35، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی

پیش بینی روند رسوب گذاری در مخزن سد جیرف با استفاده از مدل GSTAR3

صفحه 1-10

مهدی قمشی؛ مبین جهانشاهی؛ محمد رضا زایری


تبررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری جداره کانال بر روی الگوی جریان در قوس 90 درجه تند

صفحه 47-57

یوسف قدو؛ محمود شفاعی بجستان؛ منوچهر فتحی مقدم؛ عزیز سوزه پور