بررسی آزمایشگاهی تاثیر وجود ذرات غیر یکنواخت رسوبی برروی پیشروی و شکل دلتا در جریان ماندگار و غیر ماندگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی سازه های آبی،دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه آبیاری، دانشگاه ایلام

چکیده

     رسوبگذاری به صورت دلتا در ورودی  مخزن اتفاق می‌افتد و ذرات درشت‌ دانه‌تر تشکیل دلتا را می‌دهند.  در این تحقیق تأثیر غیریکنواختی ذرات رسوبی برروی پیشروی و شکل دلتا در حالت ماندگار و غیرماندگار بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که در آزمایش­هایی که از ذرات غیر یکنواخت در آنها استفاده شد حرکت دلتا نسبت به زمانی که از ذرات یکنواخت رسوبی استفاده شد دو بعدی­تر بود.  تقارن در شکل  نهایی دلتا به غیریکنواختی ذرات بستگی نداشته و در کلیه آزمایش­ها تقارن خوبی مشاهده گردید. در آزمایش­هایی غیر یکنواختی درحالت ماندگار، توان رابطه اسونسن برای پایه برابر 788/0 به دست آمد که با توجه به اینکه در حالت یکنواخت این توان برابر 85/0 بود حرکت کندتری برای دلتا نشان ‌داد که این مورد در جریان غیرماندگار نیز مشاهده ‌شد.  بعد از عبور سیلاب در  شیب پیشانی دلتا نیز در حالت وجود ذرات غیر یکنواخت کاهش بیشتری دیده ‌شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Experimental Study in the Effects of Non-uniform Particles of Sediment on the Progression and Pattern of Delta in Steady and Unsteady Flow

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sadighkia 1
  • SeyedAli Ayoubzadeh 2
  • Jaafar Mamizadeh 3
چکیده [English]

Sedimentation occurs at the entrance of reservoir in the form of delta, and coarse particles create delta. In this research, the effect of non-uniformity of sediment particles on the progression and shape of delta in steady and unsteady flow is studied. Results show that in experiments with non-uniform particles, the progression of delta is more 2dimentional than in experiments with uniform sediment particles. Symmetry in final pattern of delta doesn’t depend on non-uniformity of sediment particles, and in all experiments a good symmetry can be observed. In experiments with non-uniform particles in steady flow, the power of Swenson equation for the toe is calculated 0.788 that shows slower progression for delta because this power in experiments with uniform particles is calculated 0.85. This is also correct in unsteady flow. After flood, the foreset slope of delta is decreased in experiments with non-uniform particles. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-uniform particles
  • progression and pattern of delta
  • steady and unsteady flow