پیش بینی روند رسوب گذاری در مخزن سد جیرف با استفاده از مدل GSTAR3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد، دانش آموخته سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشدسازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     احداث سد از متداولترین روش ها جهت بهره برداری از سیستم منابع آب سطحی بوده که هزینه های بسیار هنگفتی در قالب طرح های عظیم ملی صرف ساخت آن می­شود. رسوب گذاری در مخزن سد نه تنها سبب کاهش ظرفیت و عمر مخزن می شود، بلکه ضمن ایجاد اشکالات عدیده در باز و بسته کردن دریچه های عمقی و نیمه عمقی سد، موجب افزایش سطح مخزن و افزایش تبخیر و تلفات آب می  شود. در این تحقیق با استفاده از مدل GATARS3  وضعیت رسوبگذاری سد جیرفت مورد بررسی قرار گرفت. بعد از واسنجی مدل به کمک داده های آبنگاری مخزن سد جیرفت نحوه رسوبگذاری در مقطع طولی و عرضی ترسیم گردید. در هر مرحله از کالیبراسیون ضرایب به گونه ای تعیین می گردید که مقدار تابع خطای RMSE حداقل گردد. با توجه به پیش بینی مدل در سال 1443 حدود 80 درصد از حجم مخزن از رسوب پر می گردد به عبارتی دیگر سالیانه به طور متوسط حدود 23/1 درصد از حجم اولیه مخزن کاسته می شود و همچنین راندمان تله اندازی 87 درصد محاسبه گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Sediment Deposition in Jiroft Reservoir Using GSTARS3 Model

نویسندگان [English]

  • M. Ghomeshi 1
  • M. Jahanshahi 2
  • M.R. Zayeri 3
1 Professor, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
2 Graduate Student Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
3 Ms Student Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

     Dams are one of the most common structures to make a reservoir for water accumulation. Sediment deposition in reservoirs not only reduces the storage capacity of a reservoir but also decreases its useful life. Also, in many cases sedimentation creates problems for bottom outlets. In this study simulation of sediment deposition in Jiroft Reservoir is investigated with the aids of GSTARS3 model. At first the measured data of Jiroft Reservoir are used to calibrate the mathematical model. The Manning coefficient and the sediment transport equations are used for this proposed. After calibration, existing data are used for verification of the model. Finally, the time variation of reservoir volume is calculated. The results showed that the mean annual volume reduction of the reservoir is approximately equal to 1.27 percent of initial volume. Also, the trap efficiency of the reservoir is computed and it was equal to 87 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reservoirs sedimentation
  • Jiroft dam
  • GSTARS3