تحلیل فراوانی منطقه‌ای سیلاب با استفاده از روش گشتاورهای خطی بر اساس تحلیل خوشه‌بندی در حوضه دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظور تعیین نواحی همگن و تخمین دبی­های حداکثر لحظه­ای با دوره بازگشت­های مختلف در نقاط فاقد ایستگاه­ آب­سنجی، از روش­ خوشه­بندی و تحلیل فراوانی منطقه­ای به روش گشتاورهای خطی استفاده شده است. نتایج تحلیل خوشه­بندی با روش K-means نشان داد پنج منطقه همگن در حوضه دریاچه ارومیه وجود دارد. با انجام آزمون­ ناجوری، ایستگاه­های سهزاب و بوکان ناجور بوده و پس از حذف به صورت ایستگاهی تحلیل فراوانی شدند.  آزمون­ ناهمگنی نیز تمامی نواحی را همگن تشخیص داد و برای تحلیل فراوانی این نواحی از 11 تابع توزیع احتمالی استفاده شد. بر اساس آزمون­های نکوئی برازش، توابع توزیع لجستیک تعمیم­یافته برای نواحی A، B و C، لوگ نرمال سه پارامتری برای ناحیه D، مقادیر حدی تعمیم­یافته برای ناحیه E و برای ایستگاه­های سهزاب و بوکان به ترتیب توابع لوگ نرمال دو و سه پارامتری انتخاب شدند. علاوه بر این، تابع توزیع مقادیر حدی تعمیم­یافته برای تمامی نواحی همگن مناسب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regional Flood Frequency Analysis Using L-Moments Based on Clustering in Urmia Lake Basin

نویسندگان [English]

  • Farshad Fathian
  • Hojjat Ahmadzadeh
M. Sc students of water resources engineering, Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

For determining homogeneous regions and estimation of maximum flood in various return periods, cluster method and regional frequency analysis using linear moments are used in areas without hydrometric stations. Results showed that using Cluster analysis in the under study region was detected suitable to 5 homogeneous regions with k-means clustering method in Urmia lake basin. Discordance test has conducted and two stations such as Sahzab and Bokan were found as discordant stations and frequency analysis has implicated at-site. With elimination of discordant stations, all regions was found homogeneous using heterogeneity test. In this research, maximum annual flood fitted to eleven distribution functions. Using goodness-of-fit the Generalized logistic distribution were selected for three regions of A, B and C, Log normal 3 parameters for D, Generalized extreme value for E and for Sahzab and Bokan stations Log normal 2 and 3 parameters were chosen respectively. Besides, Generalized extreme value distribution was found appropriate for all of the regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional flood analysis
  • Clustering analysis
  • L-moments
  • Urmia Lake Basin