بررسی عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌کننده و غیرتنظیم‌کننده فشار در فشار و دماهای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ابیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه ابیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم اب دانشگاه شهید چمران

چکیده

دبی قطره­چکان تحت تأثیر عوامل گوناگونی همچون فشار،  ضریب تغییرات ساخت، گرفتگی و دمای آب آبیاری تغییر می­کند. به منظور بررسی اثر دما بر دبی قطره­چکان­ها، 10 نوع قطره­چکان در آزمایشگاه آبیاری دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز مورد آزمایش قرار گرفت. در این تحقیق اثر چهار دمای مختلف آب شامل 10، 20، 30و 40 درجه سانتی­گراد در چهار فشار 5، 10، 15و 20 متر بررسی شد. با محاسبه ضریب تغییرات ساخت و  استفاده از استاندارد انجمن مهندسان کشاورزی آمریکا طبقه بندی کیفی قطره­چکان­ها صورت گرفت که در نتیجه آن چهار نمونه عالی، دو نمونه غیر قابل استفاده و بقیه در بین این دو حالت بودند.  برای انجام آزمایش­های در دمای 10 درجه از یخ و در دماهای 30و 40 درجه از مخزنی مجهز به المنت و دستگاه کنترل کننده درجه حرارت استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، با افزایش دمای آب آبیاری دبی قطره­چکان­های غیر تنظیم کننده فشار افزایش یافت. در تنظیم کننده ­های فشار افزایش دما در سه مورد اثر معنی­دار روی دبی قطره­چکان­ها نداشت، در دو نوع  باعث کاهش دبی و در یک مورد باعث افزایش دبی شد. در پایان مشخص شد دما اثر معنی­دار روی ضریب تغییرات ساخت و یکنواختی پخش آب  ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hydraulic Performance of the Compensating and Non-Compensating Emitters in Various Pressures and Temperatures

نویسندگان [English]

  • Aliheidar Nasrollahi 1
  • Majid Behzad 2
  • Saeid Boromannasab 3
  • Javad Ramezanimoghadam 4
چکیده [English]

Discharge of emitters changes by various factors such as pressure, manufacturing coefficient of variation, clogging and the temperature of water irrigation. In order to study the effects of temperature on discharge of emitters, 10 types of emitters have been tested in irrigation laboratory in Faculty of Water Sciences Engineering Ahwaz, ShahidCharmUniversity. In this research, the effect of 4 different temperatures i.e. 10, 20, 30, 40°C under 4 pressures i.e. 5, 10, 15, 20 m was reviewed. By calculation of manufacturing coefficient of variation and based on American Society of Agricultural Engineers Standard, qualitative classification of emitters was done. Finally, four type were excellent, two of them unusable and the others  were between both conditions. For experiments in temperature of 10° , the ice and in temperatures of 30° and 40°, a tank equipped with an electric heater and controlling unit for temperature was used respectively. With regard to obtained results by raising temperature of irrigation water, the discharge of non-compensating emitters was increased. In compensating emitters, the temperature didn't have significant effect on discharge of emitters in 3 cases, but in two types cause  discharge was decreased and in one, discharge was increased. In final, result showed that temperature doesn't have a significant effect on manufacturing coefficient of variation and water emission Uniformity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emitter
  • manufacturing coefficient of variation
  • Pressure
  • water temperature