تحلیل روند تغییرات بارش‌های شمال‌غرب ایران در نیم قرن گذشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

2 دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

چکیده

در این مطالعه روند بارش­های منطقه شمال­غرب ایران در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه با روش مان- کندال که در سه ویرایش مختلف به نام های MK1، MK2 و MK3 بسط داده شده است، مورد آزمون قرار گرفت. داده­های مورد استفاده اطلاعات بارش 16 ایستگاه منتخب در دوره آماری 2004-1955 می­باشد. به منظور تعیین شیب خط روند بارش از روش تخمین­گر شیب سن استفاده شد. نتایج نشان داد که در مقیاس سالانه بارش­های شمال غرب ایران در اغلب ایستگاه­ها (به جز آستارا،  رشت و مهاباد) دارای روند نزولی می­باشند.  بیشترین شیب خط روند بارش­های سالانه متعلق به ایستگاه آستارا و معادل 42/6 میلی متر در سال و کمترین آن متعلق به ایستگاه انزلی و برابر 18/6- میلی متر در سال بود. در مقیاس ماهانه تعداد ماه­های با روند منفی بیشتر از تعداد ماه­های با روند مثبت بود. به جز ایستگاه جلفا که در تمام ماه­های سال روند بارش ماهانه آن منفی بود، در بقیه ایستگاه ها تلفیقی از روندهای مثبت و منفی تجربه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trend Analysis of Precipitation of NW of Iran Over The Past Half of The Century

نویسندگان [English]

  • Rasool Mirabassi 1
  • Yaghoob Dinpazhooh 2
1 Ph.D Candidate of Water Resources Engineering.
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

     In this study, trends of precipitation of the NW of Iran were examined in monthly, seasonal and annual time scales using the Mann-Kendall method, which is developed in three different variations namely MK1, MK2 and MK3. Data used here were the information of precipitation for 16 selected stations in the period of 1955-2004. The Sen's slope estimator was used for detecting the slope of precipitation trend line. Results showed that there are downward trend in the most of stations for the NW of Iran's precipitation (except the Astara, Rasht and Mahabad stations) in annual time scale. The most strong positive trend slope in the case of annual precipitation belonged to the Astara station, which was equal to 6.42 mm/yr, however, the most strong negative trend slope belonged to the Anzali station, which was equal to -6.18 mm/yr. In monthly time scale, the numbers of months having negative trends were greater than that of the positive ones. All stations were experienced both negative and positive trends except the Jolfa, in which all months experienced negative trends for monthly precipitation data.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trend
  • Precipitation
  • Mann-Kendall
  • Sen's test
  • Autocorrelation