ارزیابی سه مدل EVALUE، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

2 عضو هیأت علمی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج

چکیده

     تخمین ضرایب نفوذ در آبیاری جویچه ای بسیار دشوار بوده و تأثیر زیادی در طراحی و ارزیابی سامانه های آبیاری سطحی دارد. روش‌های متعددی برای تخمین ضرایب نفوذ وجود داشته و بسته به روش آبیاری متفاوت است. هدف از این تحقیق تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای با استفاده از سه مدل EVALUE، SIPAR _ID و INFILT است. اساس کار مدل اول حل مستقیم و دو مدل دیگر حل معکوس می باشد. در این راستا از اطلاعات شش سری جویچه ی انتها بسته و شش سری جویچه ی انتها باز با شرایط مختلف مزرعه‌ای از جمله طول، شیب و رژیم جریان استفاده گردید. ارزیابی نتایج ضرایب معادله نفوذ از طریق مقایسه حجم آب نفوذ یافته محاسبه و اندازه‌گیری شده انجام گردید. نتایج نشان داد که در برآورد میزان آب نفوذیافته در خاک و ضرایب نفوذ، دو مدل EVALUE و SIPAR _ID به ترتیب با RMSE، 86/1 و 78/1 مترمکعب دارای کمترین خطا در حالت جویچه انتها بسته می‌باشند. در حالت انتها باز نیز مدل SIPAR _ID با RMSE، 11/1 مترمکعب عملکرد مناسبی داشت. همچنین هر سه مدل (به خصوص مدل INFILT با RMSE، 63/1 مترمکعب) در رژیم کاهش جریان دقت کمتری نسبت به رژیم جریان ثابت داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of EVALUE, SIPAR_ID and INFILT Models for Estimating of Kostiakov infiltration parameters in Furrow Irrigation

نویسندگان [English]

  • H. Ramezani Etedali 1
  • H. Ebrahimian 2
  • F. Abbasi 3
  • A. M. Liaghat 2
1 Dept. of water engineering, Imam Khomeini International University
2 Dept. of Irrigation and Reclamation, University of Tehran
3 Agricultural Engineering Research Institute, Karaj
چکیده [English]

Estimation
of infiltration parameters is very difficult in furrow irrigation while they
have very important effect in design and evaluation of surface irrigation
systems. There are different methods for estimating infiltration parametersbased on mathematical
models such as EVALUE, SIPAR_ID and INFILT. EVALUE model uses direct solution
whereas two other models are based on inverse solution. The objective of this
study is to evaluate these models to estimate infiltration parameters in furrow
irrigation. Twelve data sets of experimental blocked-ended and free draining
furrows were used in this assessment.
The data sets were under different conditions, e.g. length, slope, and
flow regime
. Using the estimated
infiltration parameters, the total infiltrated volume was predicted to evaluate
the accuracy of the mathematical models. The results indicated that EVALUE and
SIPAR_ID provided the lowest errors for estimating the infiltrated volume with
RMSE 1.86 and 1.78 m3 at blocked furrows, respectively. At free
draining furrows, SIPAR­­_ID with RMSE 1.11 m3 has the best result.
The models specifically INFILT with RMSE, 1.63 m3 provided lower
accuracies in cutback flow regime relative to continuous flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infiltration parameters
  • Furrow irrigation
  • EVALUE
  • SIPAR_ID
  • INFILT