نویسنده = حسین رضایی
بررسی تأثیر تابع توزیع و روش برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل در تعیین شاخص شناسایی خشکسالی

دوره 40، 1-1، خرداد 1396، صفحه 167-183

10.22055/jise.2017.12965

حسین رضایی؛ ندا خان محمدی؛ مجید منتصری؛ جواد بهمنش


اتصال معادله های ناویر استوکس و ریچاردز برای شبیه سازی عددی جریان دوفاز سطحی و زیرسطحی در آبیاری قطره ای سطحی

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 201-217

10.22055/jise.2017.12678

یاسر یکانی مطلق؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ حسین رضایی