نویسنده = حسین خزیمه نژاد
مطالعه آزمایشگاهی سرعت پیشانی جریان غلیظ نمکی تحت تأثیر پوشش گیاهی

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 155-166

10.22055/jise.2016.12020

آتنا خلیلی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ حسین خزیمه نژاد؛ پیمان ورجاوند


معیار آستانه ی حرکت ذرات رسوبی در مجاری بسته با مقطع مربع شکل

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 51-61

10.22055/jise.2010.13479

حسین خزیمه نژاد؛ محمود شفاعی بجستان