نویسنده = میثم سالاری جزی
ارزیابی مدل توسعه داده شده میشرا- سینگ تک پارامتری در برآورد هیدروگراف سیلاب

دوره 42، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 201-213

10.22055/jise.2018.25420.1749

ساناز ساناز؛ میثم سالاری جزی؛ خلیل قربانی؛ مهدی مفتاح هلقی


تحلیل فراوانی سیلاب دو متغیره با استفاده از توابع مفصل

دوره 37، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 29-38

میثم سالاری؛ علی محمد آخوندعلی؛ آرش ادیب؛ علیرضا دانشخواه