کلیدواژه‌ها = معادله ریچاردز
اتصال معادله های ناویر استوکس و ریچاردز برای شبیه سازی عددی جریان دوفاز سطحی و زیرسطحی در آبیاری قطره ای سطحی

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 201-217

10.22055/jise.2017.12678

یاسر یکانی مطلق؛ علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ حسین رضایی


نگرشی بر تحلیل عددی معادله ریچاردز جهت مدل‌سازی جریان در خاک‌های‌ غیر اشباع

دوره 36، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 71-81

علیرضا قلمبر؛ سیدمحمدرضا هاشمی؛ شاهرخ زندپارسا


حل عددی معادله ریچاردز در جریان غیر اشباع با استفاده از روش حجم محدود

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 65-72

محمد عزیزی پور؛ محمد محمودیان شوشتری