کلیدواژه‌ها = باگاس نیشکر
بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر در حذف نیترات از زهاب خروجی کشاورزی

دوره 40، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-10

10.22055/jise.2017.13319

میلاد هاشمی؛ عبدعلی ناصری؛ افشین تکدستان


بررسی عملکرد باگاس نیشکر به عنوان منبع کربنی مورد نیاز در طراحی بسترهای دنیتریفیکاسیون

دوره 40، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 39-57

10.22055/jise.2017.13156

ساره تنگسیر؛ عبدعلی ناصری؛ هادی معاضد؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سعید برومند نسب


بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهکش‌های زیرزمینی

دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 49-58

10.22055/jise.2016.12111

نیلوفر مقیمی؛ عبد علی ناصری؛ امیر سلطانی محمدی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره