کلیدواژه‌ها = آب آبیاری
اثر سطوح مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی در روش آبیاری قطره‌ای (نواری تیپ)

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 107-119

10.22055/jise.2018.21542.1548

سیدحسن موسوی فضل؛ سید حمیدرضا ضیاء الحق؛ علیرضا محمدی؛ فرامرز فائزنیا


تخصیص بهینه آب و اراضی تحت شرایط عدم حتمیت با استفاده از مدل WFGP (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

دوره 42، شماره 2، تیر 1398، صفحه 167-180

10.22055/jise.2017.20403.1467

حسین بدیع برزین؛ حسین جهانتیغ؛ ابوذر پرهیزکاری؛ زهرا غفاری مقدم