بررسی سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

چکیده

     سرعت سقوط ذرات رسوب از جمله ویژگیهائی است که در مطالعات انتقال رسوب نقش مهمی دارد. در این تحقیق، در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهرکرد آزمایش هایی در یک فلوم دایره ای با قطر بیرونی 9/1 متر انجام گرفت. رسوبات مورداستفاده، از نوع ریزدانه چسبنده از حوضه کارون شمالی برداشت شد. به  منظور محاسبه سرعت سقوط رسوبات چسبنده در این تحقیق، از رابطه اصلاح شده کرون استفاده شد و برای تعیین پارامترهای این معادله، پروفیل سرعت و تنش برشی جریان و غلظت رسوبات معلق نسبت به زمان اندازه گیری شد. نتایج نشان داد در غلظت های پائین با افزایش غلظت رسوب، سرعت سقوط هم افزایش می یابد ولی در غلظت های بالا این رابطه معکوس می شود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که علاوه بر غلظت رسوب، تنش برشی جریان نیز بر سرعت سقوط ذرات تأثیر قابل ملاحظه دارد. لذا براساس نتایج این تحقیق رابطه رگرسیون برای محاسبه سرعت سقوط رسوبات چسبنده ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on the Fall Velocity of Cohesive Sediments

نویسندگان [English]

  • H. Samadi-Boroujeni 1
  • M. Naderi-Boldaji 2
1 Assistant Professor, Shahrekord University and Chairman of Water Resources Research Center.
2 M. Sc. Garduated from Water Engineering Department, Shahrekord University.
چکیده [English]

     Fall velocity of sediment grains affect sediment transport phenomenon significantly. In the present study some experiments were conducted in a circular flume of the Hydraulic laboratory of Shahrekord University, Iran, with 1.9 m of outer diameter. Cohesive sediment samples were taken from the North Karun watershed. Modified Krons's equation has been applied for calculating of the cohesive sediments fall velocity. In order to determine the equation's parameters, the velocity and the shear stress profile and sediment concentration were measured at various times for each experiment. The results showed that increasing in concentration causes the fall velocity of the sediments to be decreased. It denotes inverse correlation between sediment concentration and fall velocity. Finally, based on the obtained results of this study an equation was obtained to calculate the cohesive sediments fall velocity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cohesive sediments
  • Annular Flume
  • Fall Velocity
  • Shear Stress