دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 1-105 

مقاله پژوهشی

کالیبراسیون دریچه‌های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده از بهینه سازی غیرخطی

صفحه 1-10

مهرداد تقیان؛ حسین محمد ولی سامانی؛ محسن پوررضا بیلندی