بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل با در نظر گرفتن عمق پایاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

استفاده از پرتابه های جامی شکل در سدها، به علت نیروهایی که جریان جت خروجی از آنها در محل برخورد به بستر پایین دست وارد می- کند و منجر به آبشستگی و یا شکستگی دال کف میشود که در مقایسه با سازه های دیگر، نیاز به بررسی و مطالعه بیشتری دارند. تعیین مشخصات فشارهای دینامیکی محل برخورد در شرایط مختلف، این امکان را به ما خواهد داد که در صورت وقوع چنین شرایطی در سازه های اجرایی احتمال وقوع آبشستگی و میزان دقیق آن را مشخص نماییم و همچنین می توان به طور دقیق احتمال ترک خوردگی دال کف پایان دست و یا مرحله جدا شدن ذرات از بستر را تعیین کرد که در طراحی حوضچه های استغراق اهمیت دارد. در این مطالعه با فراهم آوردن شرایط اندازه گیری فشارهای دینامیکی ایجاد شده بر کف در اثر برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل سعی در استخراج داده هایی در شرایط مختلف برخورد از نظر دبی جت خروجی و عمق پایاب شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حوضچه­های استغراق پایین دست  پرتابه های جامی شکل زمانی مؤثر خواهد بود که نسبت عمق آب حوضچه به ضخامت جت در حال برخورد نسبت y به B1 بزرگتر از سه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Tailwater Depth on Dynamic Pressure Due to Impact of Flip Bucket Jets

نویسندگان [English]

  • E. Sabeti 1
  • M. Fathi Moghadam 2
  • Z. Avalin Charsoghi 3
1 Graduate Student , Faculty of Water Science Eng., Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Professor, Faculty of Water Science Eng., Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Graduate Student , Faculty of Water Science Eng., Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Application
of Flip Bucket in dams, in comparison with other structures needs more research
due to fact that the forces that Jet stream inflicts in their collision place
to downstream bed lead to scour or fracture of floor slab. Characteristics of
dynamic pressure on collision place in various conditions will enable us to determine
probability of scouring and exact amount of it, in case of such circumstances
in administrative structures, and also it is possible cracking of the
downstream slab floor or to determine the stage of particles separation from
bed which is important in design of plunge pool. In this study, with providing
conditions to measure the dynamic pressure created on the floor due to the
collision of flip bucket jet trying to extract data in different conditions
from discharge jet output and depth. The results suggest that the plunge pool
downstream of Flip Bucket jets will be effective when ratio of water depth on
the thickness of the jet is greater than 3.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 is greater
than 3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Pressure
  • Plunge pool
  • Rectangular jet
  • Tailwater depth