کاربرد «فرایند تحلیل سلسله مراتبی» در انتخاب سیستم های آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی: دشت دهگلان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه کردستان

3 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، شرکت سهامی آب منطقه ای استان کردستان

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

انتخاب صحیح سیستم آبیاری گام مهمی در بهره برداری بهـینه از منابع آب و خاک است. عوامل متعدد تأثیرگذار در انتخاب سیستم آبیاری تحت­فشار مناسب، این امر را به مسئله نسبتاً پیچیده ای مبدل کرده است. در این تحقیق با تهیه اطلاعات مربوط به آب، خاک و پارامترهای اقلیمی 20 مزرعه نمونه و مطالعه میدانی عوامل اقتصادی- اجتماعی کشاورزان، به مطالعه انتخاب مناسب ترین سیستم آبیاری تحت فشار با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در منطقه دشت دهگلان پرداخته شده است. در این راستا عوامل مهم و تأثیرگذار به دو گروه فیزیک مزرعه و اقتصادی- اجتماعی تقسیم شده اند. در نتیجه این تحقیق، سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک به عنوان بهترین سیستم برای شرایط موجود مزارع مورد نظر قابل انتخاب می باشد. نتایج نشان می­دهد که فرایند تحلیل سلسله مراتبی، می تواند در بررسی موضوعات مربوط به انتخاب سیستم­های آبیاری، کاربرد مطلوبی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Analytical Hierarchy Process in Pressurized Irrigation Systems Selection (Case Study: Dehgolan Plain)

نویسندگان [English]

  • M. M. Gharahdaghi 1
  • E. Marofpour 2
  • Kh. Babaei 3
  • M. Pashazadeh 4
1 M. Sc. graduate, Irrigation and Drainage, Department of Water Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj.
2 Professor, Department of Water Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj
3 Regional Water Company of Kurdistan, Sanandaj
4 M. Sc. graduate, Irrigation and Drainage, Department of Water Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Proper irrigation system selection is an important step in optimum utilization of soil and water resources. Different impressive factors in proper pressurized irrigation system selection have made it as a complicated issue. In this research, providing water, Soil and climatic parameters of 20 field Samples and studying Socio-Economic factors, using Analytical Hierarchy Process, the proper pressurized irrigation system for Dehgolan plain region has been selected. Main impressive factors have been divided in two groups of field physics and socio-economic. Consequently solid-set sprinkler system was introduced as a proper system for fields used in the study. Results show the analytical hierarchy process has acceptable usage in irrigation system selection topics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sprinkler irrigation
  • Trickle irrigation
  • Multi criteria decision making
  • System selection