مطالعه آزمایشگاهی حذف روی توسط نانو ساختار خاکستر برگ درخت کنار (سدر) از پساب‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز.

3 مدیر آزمایشگاه کیفیت آب سازمان آب و برق خوزستان.

4 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

حذف فلزات سنگین از پساب­های صنعتی یکی از مباحث مهم زیست محیطی است. در این مطالعه نانو ساختار خاکستر سدر به عنوان یک جاذب مناسب در تصفیه و حذف روی از محلول­های آبی و پساب­های صنعتی به کار گرفته شد و برای تعیین فاکتورهای موثر در جذب از سیستم ناپیوسته استفاده شد. نتایج بررسی­ها نشان داد ظرفیت جذب نانو ساختار خاکستر سدر تابع پارامتر­های pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه محلول می­باشد و بیشینه ظرفیت تعادل ذرات نانو ساختار برای حذف روی در pH برابر با 5، زمان تماس 30 دقیقه، مقدار جاذب 20 گرم بر لیتر و غلظت اولیه 2 میلی­گرم بر لیتر به دست آمد. مدل­های سینتیک جذب هو و همکاران و لاگرگرن برای ارتباط بین داده­های آزمایشگاهی به کار برده شدند. ضرایب تبیین به دست آمده برای مدل­های هو و همکاران(9979/0R2= ) و مدل لاگرگرن(9925/0R2= ) نشان داد که مدل هو و همکاران داده­های آزمایش را بهتر توصیف می­کند. همچنین روابط مربوط به ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ برای جاذب مورد مطالعه اندازه­گیری شد و نتایج تحقیق نشان داد ایزوترم لانگمویر(9645/0) نسبت به فروندلیچ (9489/0) برای توصیف فرایند جذب مناسب­تر بوده و مطابقت بیشتری با داده­های تجربی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Removing (Zn + 2) by Nano Structure Cedar Fly Ash (zizyphus spinachristi) From Industrial Waste Water

نویسندگان [English]

  • Laleh Divband 1
  • Saeid Boroomannasab 2
  • Nader Hosseinizaree 3
  • Poya Shirazi 4
1 Ph.D. Student, Department of Irrigation Drainage, Faculty of water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
2 Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
3 Principal of Water Quality Lab of Khuzestan Water & Power Authority, Ahwaz, Iran.
4 Ph.D. Student, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

     Removal of toxic heavy metals from wastewater is an important environmental challenge. In this work, the nano particle of zizyphus spinachristi fly ash is used as a fit adsorbent for the removal of Zn2+ from aqueous solutions and industrial wastewaters. Bath experiments were used to determine the best adsorption conditions. The experiment showed that the adsorption capacity of nano particle of zizyphus spinachristi fly ash is a function of pH, contact time, amount of adsorbent and initial concentration in solution. Maximum adsorption of Zn2+ was obtained at pH of 5, contact time 30 min, amount of adsorbent 20 g/L and initial concentration of 2 mg/L. The Ho et al. and Lagergern kinetic models were used to determine the correlation among the experimental data. The correlation coefficients obtained for Ho et al. (R2= 0.9979) and Lagergern)R2=0.9925) models showed that the Lagergern model described better the experimental data. Metal adsorption onto adsorbent was evaluated by Langmuir and Freundlich isotherms. Results indicated. the Langmuir isotherm model(0.9645) is the most suitable one for the adsorption process using sheep gut waste.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zn
  • Absorbent
  • kinetic
  • isotherm
  • Nano structurecedar fly ash