دوره و شماره: دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-112 

مقاله پژوهشی

بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل در زوایای مختلف

صفحه 1-10

منوچهر فتحی مقدم؛ جلیل کرمان نژاد؛ الهام قنبری عدیوی؛ ماهر عبیداوری؛ فریدالدین هدایی


بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد برنج در شرایط تنش آبی

صفحه 81-88

مجتبی رضایی؛ ناصر دواتگر؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ مسعود کاوسی؛ محسن زواره