ارزیابی آزمایشگاهی پوشش‌های مصنوعی زهکش‌های زیر زمینی تولید شده در داخل کشور و مقایسه آن با انواع مشابه خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشکده‌ی مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده‌ی مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده‌ی مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

      مشکلاتی از قبیل تهیه، حمل و نقل و اجرا  در استفاده از پوشش های معدنی در پروژه­های زهکشی باعث استفاده از
پوشش­های مصنوعی گردید. در این تحقیق عملکرد پوشش مصنوعی PP450 تولید دو کارخانه ایرانی (تحت عنوان الف و ب) از
نظر میزان نفوذپذیری و خصوصیات هیدرولیکی مورد بررسی و با نوع مشابه خارجی مقایسه گردید. بدین منظور ابتدا از طریق آزمایش های استاندارد کومو و سپس به وسیله مخزن خاک و شن پوشش های مصنوعی مورد بررسی قرار گرفتند. طبق نتایج حاصله، تغییرات دبی در دو سه روز ابتدای آزمایش برای پوشش ­های مورد مطالعه بسیار زیاد بود و پس از این زمان تغییرات بسیار کم شد تا به حد ثابت 94، 66 و 72 میلی لیتر در دقیقه در متر به ترتیب در پوشش مصنوعی هلندی، نوع الف و نوع ب رسید. مقایسه مقاومت آب در اطراف لوله زهکش نشان داد که پوشش مصنوعی نوع خارجی کمترین مقاومت را در برابر ورود آب داشت و  بیشترین مقدار مقاومت ورودی مربوط به پوشش مصنوعی نوع الف بود(03/2  و 59/9 روز بر متر). به طور کلی نتایج این تحقیق ، کارآیی پوشش تولید داخل را از لحاظ میزان نفوذپذیری و خصوصیات هیدرولیکی تأیید کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory Evaluation of Artificial Envelopes of Subsurface Drainge Producted in Iran and Comparing With Other Similar Foreign

نویسندگان [English]

  • Javad Ramezanimoghadam 1
  • Abdolrahim Hooshmand 2
  • Abedali Naseri 3
  • Aliheydae Nasroallahi 1
1 Ph.D. Student, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.
3 Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

     Difficulties like production, transportation , performance and etc in sandy envelopes which have been used in subsurface drainage projects  have  innovated artificial envelopes At this research performance of the artificial envelope PP450 produced in two Iranian factories (called A and B) came under close observation and compared with the same foreign grade. For these reasons first with  Komo Standard Tests the artificial envelope came under loading process and the amount of sand passed into every artificial envelope measured. Results of soil/sand tank showed the out flow fluctuation on the first second and third day was high but it  decreased after that and got stable (94, 66, 72((mlit/min)/m) respective related to the foreign envelope , envelope A and envelope B). Total  maximum and minimum average of the out flow discharge related to the foreign envelope and the envelope A.Comparison of water resistance around the drainage pipe showed that the foreign artificial envelope has the minimum entrance resistant(2.03 day/m). Minimum and maximum amount of sediment in the pipes related to ,putting in order, the foreign envelope and envelope A. but in sum  there was no major difference on the amount of sediment, the maximum difference 20% is its indication.Finally this research passes and confirms the envelopes produced inside  but recommends  more study on them , specially envelope A, in order to get a better quality.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificialenvelope
  • drainage
  • Soil-sand tank
  • PP450
  • Komo standard