تاُثیرتوام شوری آب آبیاری و نیتروژن بر مقاومت، عملکرد وکارایی مصرف آب (WUE) انار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

چکیده
استفاده زیاد از آب­های زیرزمینی جهت آبیاری زمین­های کشاورزی باعث پایین رفتن سطح سفره­های آب زیر زمینی و نامطلوب شدن کیفیت آب برای آبیاری شده که نتیجه آن کاهش عملکرد محصولات کشاورزی و کاهش بهره­وری آب است. این مسئله در آبیاری باغات انار شهرستان ساوه که عمدتا از منابع آب زیر زمینی مشروب می­شوند نیز وجود دارد. به منظور بررسی تاُثیر شوری آب آبیاری و نیتروژن بر مقاومت، عملکرد و کارایی مصرف آب (WUE) در انار پژوهشی به صورت یک آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با 15 تیمار و 3 تکرار در شهرستان ساوه در سال 1389 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از سطوح شوری آب آبیاری ( 2، 4، 6، 8 و 10 dS/m ) که در کرت­های اصلی و سطوح نیتروژن (صفر، 150 و 300 گرم برای هر درخت) که در کرت­های فرعی قرار داده شدند. نتایج نشان داد که شوری آب آبیاری باعث کاهش عملکرد و کارایی مصرف آب و مصرف نیتروژن در شوری­های کمتر از 4 (dS/m) باعث افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب در انار شد تا شوری عصاره اشباع خاک 6 (dS/m) عملکرد انار کاهش نیافت که به عنوان حد شوری آستانه برای انار در نظر گرفته شد ولی در شوری­های بالاتر، عملکرد کاهش یافت و میزان این کاهش 8/3 درصد به ازای هر واحد شوری بود. تاُثیر نیتروژن بر عملکرد، در شوری­های بالاتر از حد آستانه کاهنده بود و در شوری­های  8 و 10 (dS/m) باعث کاهش عملکرد گردید. میزان نسبی عملکرد انار در شوری­های مختلف توسط معادله ای برآورد و گزارش گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Salinity of Irrigation Water and Application of Nitrogen on Resistance, Yield and Water Use Efficiency of Pomegranate

نویسندگان [English]

  • Azim Shirdeli 1
  • Alireza Tahmasebi 2
1 Assistant Professor Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Zanjan University
2 Master Student, Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Zanjan University
چکیده [English]

     Excessive use of water for irrigation has lowered underground aquifers and has deteriorated the quality of underground water for irrigation causing agricultural production and water use efficiency to decrease. To study the effect of salinity of irrigation water and application of nitrogen on yield and water use efficiency of pomegranate a split plot experiment with 15 treatments and three replications was performed in city of Saveh in 1389. Treatments were factorial combinations of five levels of salinity (2, 4, 6 and 8 dS/m) for irrigation water and three rates (0, 150 and 300 g) of nitrogen for each tree. The salinity levels of irrigation water were located in main plots and nitrogen rates were considered as subplots using a randomized complete block design. The results showed that the salinity of irrigation water decreased plant yield when it was higher than 4 dS/m. When the salinity levels of irrigation water were less than 4 dS/m reduction in yield was not significant and this salinity level was considered as threshold salinity for pomegranate. At higher salinity levels the yield of pomegranate decreased at the rate of 3.3 percent per each unit of EC of irrigation water. Application of nitrogen increased plant yield at salinity levels lower than 4 dS/m but it decreased pomegranate yield when the salinity levels of irrigation water were higher than threshold salinity. The relative yield of pomegranate at different salinity levels was estimated by an equation and reported in this paper.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pomegranate
  • salinity of irrigation water
  • Water use efficiency
  • Relative yield
  • Nitrogen