بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد برنج در شرایط تنش آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه ساری

2 عضو هیأت علمی پژوهشی، مؤسسة تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران

3 استادیار دانشکدة علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

     به منظور بررسی اثر پدیدة تنش خشکی بر عملکرد برنج رقم محلی هاشمی در شرایط شوری آب آبیاری آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایة طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و به صورت کشت گلدانی در مؤسسة تحقیقات برنج کشور در رشت اجرا شد. پنج سطح از شوری آب آبیاری شامل شوری کمتر از یک دسی‌زیمنس بر متر به عنوان شاهد و شوری­های برابر با دو، چهار، شش و هشت دسی‌زیمنس بر متر، هم­چنین پنج رژیم آبیاری شامل غرقاب دائم، آبیاری تناوبی و شروع آبیاری در نقاط رطوبتی 100، 90 و 80 درصد ظرفیت زراعی تیمارهای آزمایش را تشکیل می‌دادند. درانتهای فصل کشت عملکرد و اجزای آن اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد تنش حاصل از شوری آب آبیاری تأثیر عمده‌ای بر تمامی صفات مورد بررسی دارد. نتایج نشان داد در شوری آب آبیاری کمتر از یک دسی‌زیمنس بر متر روش آبیاری تناوبی توصیه می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of The Effect of Saline Water on Rice Yield under Water Stress Conditions

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rezaee 1
  • Naser Davatgar 2
  • Mohammadreza Khaledian 3
  • Afshin Ashrafzadeh 3
  • Masood Kavoosi 2
  • Mohsen Zavareh 3
1 Ph.D. Student, Irrigation and Drainage, University of Sari, Sari, Iran.
2 Rice Research Institute of Iran, Rasht, Iran.
3 University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to assess the consequences of coincidence of water and salinity stress on yield of a popular local rice variety. A factorial pot experiment using a randomized complete blocks design with three replications was carried out at the Rice Research Institute of Iran, Rasht. Five different levels of water salinity and five irrigation regimes were considered in this study i.e. water salinity treatment: fresh water (1 dS/m, as control), 2, 4, 6 and 8 dS/m and irrigation regimes: full irrigation, AWD (Alternative Wetting and Drying), and irrigation at 100, 90 and 80 percent of field capacity (FC). Yield and yield components were determined at the end of the season. The result showed that salinity stress has a severe effect on rice yield and yield components. The results showed that when the irrigation water salinity is lower than 1 dS/m, intermittent irrigation is relevant.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guilan province
  • Irrigation method
  • Salinity stress