بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل در زوایای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران

چکیده

چکیده
     در این تحقیق فشارهای دینامیکی ناشی از جت خروجی از پرتابه جامی شکل به ازای زوایای مختلف برخورد رفتار سنجی شده است. دبی، فاصله افقی و عمودی محل برخورد از قله جت و زاویه برخورد جت به محل در رفتار فشارهای دنیامیکی نقش دارند. آزمایش­هایی به ازای دبی­های11/0 ، 18/0 ، 25/ 0 ، 32/0 و 39/0 متر مکعب بر ثانیه و زوایای برخورد 0 ، 30­ ، 60 و 90 درجه انجام شد.­ جهت ثبت نوسانات فشاری از فشارسنج الکترونیکی استفاده گردید. بعد از برقراری رابطه بین پارامترها مشخص گردید که پارامترهای مستقل  (نسبت فاصله قائم قله جت تا محل برخورد به فاصله افقی آن) و(زاویه برخورد) بیشترین تأثیر را درP/(VP2P/2g) (نسبت ارتفاع فشار به ارتفاع سرعتی) دارند.در انتها با استفاده از پارامترهای بدون بعد رابطه­ایی توانی جهت تعیین میزان حداکثر فشار دینامیکی ارائه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Angle of Impact on Dynamic Pressure of the Flip Bucket Jets

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Fathimoghadam 1
  • Jalil Kermannezhad 2
  • Elham Ghanbariadiv 3
  • Maher Obeydavi 4
  • Faridaldin Hodaee 4
1 Professor, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran. HTUH
2 MSc. in Water Structures, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.
3 Ph.D. Student, in Water Structure, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.
4 MSc. Student, in Water Structures, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

     In this study, dynamic pressures due to impact of a ski jump out of a flip bucket downstream of a chute spillway model have been studied. Experiments were performed for five discharge (0.11, 0.18, 0.25, 0.32, 0.39 mP3P/s per unit width) and four jet impact angles (0P0P, 30P0P, 60P0P, 90P0P). Fluctuation of dynamic pressure was measured using a 250 mbar pressure transducer. Discharge (q), horizontal and vertical distance from the peak to jet impact location (L, H-h) and angle impact in downstream (θ) were considered as the main parameters affecting the dynamic pressure. Results showed that pressure coefficient is highly sensitive to horizontal and vertical distances to impact location as well as to the impact angle. Using dimensionless parameters, a power function was correlated for calculation of the dynamic pressure for variable impact angle.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Pressure
  • Sky jump
  • jet impact
  • Transducer