دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، مرداد 1392 

مقاله پژوهشی

بررسی تغییر الگوی جریان در آبگیر جانبی با مایل شدن دیواره‌ی کانال اصلی

صفحه 1-12

سید مرتضی سیدیان؛ محمود شفاعی بجستان؛ معصومه فراستی


حذف نیکل و کادمیم از آب‌های آلوده با استفاده از نانوذرات باگاس

صفحه 97-107

زینب غلامی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ ناهید پوررضا