حذف نیکل و کادمیم از آب‌های آلوده با استفاده از نانوذرات باگاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

4 4- استاد دانشکده علوم گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     وجود منابع آب سالم و قابل اعتماد، بدون آلاینده­های سمی و خطرناک، یک نیاز اولیه و ضروری برای داشتن یک جامعه سالم و پایدار می­باشد. از جمله منابع آلاینده، فلزات سنگین می­باشند و از آن جهت که قابلیت تفکیک به ترکیبات با درجه سمیت کمتر را ندارند بسیار خطرناک هستند و از طریق تخلیه پساب­های صنعتی، مصرف سوخت، تخلیه فاضلاب­های شهری و غیره به محیط زیست وارد می­شوند. در این تحقیق از جاذب نانومتری باگاس (تفاله نیشکر) برای حذف یون­های نیکل و کادمیم از آب­های آلوده از طریق آزمایش­های ناپیوسته استفاده شد. در ابتدا آزمایش­های pH بر روی محلول­های آبی با غلظت پنج میلی گرم بر لیتر، مقدار جاذب 10 گرم بر لیتر، زمان تماس 12 ساعت و محدوده pH از سه تا هشت برای جاذب مورد مطالعه انجام گرفت. pH بهینه برای جاذب نانوذرات باگاس برای فلزهای نیکل و کادمیم 6 و زمان تعادل برای هر دو فلز 15 دقیقه به دست آمد. آزمایش­های ایزوترم جذب در دمای آزمایشگاه و pH بهینه و زمان تعادل بهینه انجام شد. راندمان جذب برای غلظت­های اولیه­ی 2، 5، 10، 15، 20 میلی گرم برلیتر محلول­های فلزی تعیین گردید. سپس مدل­های ایزوترم لانگمویر، فروندلیچ، ریدلیچ-پترسون و لانگمویر-فروندلیچ بر داده­های تعادلی آزمایش برازش داده شد که در کلیه­ی آزمایش­ها، مدل ریدلیچ پترسون داده­های آزمایش را بهتر توصیف کرد.
کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Cd(II) and Ni(II) from Contaminated Waters Using Nano Particles Bagasse Fly Ash

نویسندگان [English]

  • Zeinab Gholami 1
  • Abdolrahim Hooshmand 2
  • Abedali Naseri 3
  • Nahid Poorreza 4
1 Ms. student, Faculti of water, Shahid chamran University, Ahwaz
2 Asistant Professor, Department of irrigation & Drainage. Facualty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz.
3 Professor of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz.
4 Professor, Faculty of Science, Shahid Chamran University, Ahwaz.
چکیده [English]

     Existence of healthy water sources without poisonous and dangerous pollutant is a significant requirement for a healthy and sustainable society. It is well known that heavy metals such as cadmium and nickel in environment are a serious threat to plants, animals and human because of their bioaccumulation, nonbiodegradable property and toxicity even at low concentrations. This metals were entered from industrial wastes consume oil, urban waste water to environment. in this study, nano particle bagasse fly ash was used to removal of Cd(II) and Ni(II) from contaminated waters by batch adsorption experiments. First experiments related to pH were carried out on aqueous solution at the concentration 5 ppm, amount of adsorbent 10 g/L, contact time 12 hours with pH of the solution varying from 3 to 8. The pH0=6 was founded to be the optimum for the removal of Cd(II) and Ni(II) ions by BFA. The equilibrium time was determined to be 15 min for Cd(II) and Ni(II). The batch adsorption experiments were done at the lab temperature, optimal pH and equilibrium time. Adsorption efficiency were obtained at different initial concentrations (C0=2-20mg/l). The experimental adsorption data were fitted to the Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson(R-P) and Langmmuir-Freundlich isotherm models. The R-P model represent the equilibrium data better than other models.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contaminated waters
  • Nickel
  • Cadmium
  • Bagasse fly ash
  • Isotherm models