پایش و پیش‌بینی خشکسالی استان خوزستان با استفاده از شاخص خشکسالی SPI و زنجیره مارکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشکده علوم آب، دانشگاه آزاد واحد شوشتر

چکیده

     در مقاله حاضر با استفاده از سری­های زمانی حاصل از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) و زنجیره مارکوف، پایش، پیش­بینی و گسترش خشکسالی در سطح استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در تمامی ایستگاه­ها وضعیت تقریباً نرمال بر اساس شاخص SPI با مقیاس زمانی شش ماهه، بیشترین فراوانی را دارا می­باشد و بین 33 الی 42 درصد حالات را به خود اختصاص می­دهد، احتمال گذر از یک حالت معین به همان حالت در زمان­های متوالی بسیار بالا است و در عوض احتمال گذر از حالت خشک به تر و یا برعکس بسیار پایین می­باشد. به طور میانگین احتمال تعادل دوره­های خشک، نرمال و تر در ایستگاه­های منطقه به ترتیب 8/30، 5/36 و 7/32 درصد بود. میانگین تداوم دوره خشکسالی پیش­بینی شده در مقیاس زمانی شش ماهه از حداقل سه ماه در ایستگاه پای پل تا حداکثر 6/4 ماه در ایستگاه سد شهدای بهبهان در نوسان بود. پیش­بینی می­شود به طور متوسط کل استان در 10سال آینده 5/35 ماه درگیر خشکسالی خواهد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring and Prediction of Khuzestan Province, Iran Drought Using SPI drought Index and Markov Chain

نویسندگان [English]

  • Saeeid Shokrikochak 1
  • Abdolkarim Behnia 2
1 M.A. Student, Dep. of Water Resource Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Professor, Islamic Azad University, Shoushtar Branch
چکیده [English]

In the present study, monitoring, prediction and zoning of drought in Khuzestan province were investigated using time series provided by Standard Precipitation Index (SPI) and Markov Chain. The obtained results showed that in all stations, based on the SPI index and during a six-month period, the almost normal condition has the highest frequency and is existent in between 33 to 42 percent of all cases. Probability of passing from a specific condition to the same condition in sequential periods is extremely high, and in turn, the probability of passing from the dry condition to wet condition and the other way around is quite low. In average, the possibility of reaching a balance between dry, normal and wet periods in stations of the region are 30.8, 36.5 and 32.7 percent respectively. The average continuity of drought periods predicted on a 6-month scale varied from a minimum of 3 months in Paye- pole station to a maximum of 4.6 months in Shohadaye-Behbahan Dam station. It is predicted that in the next ten years, Khuzestan province will be dealing with 35.5 months of drought.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Monitoring
  • Markov Chain
  • Khuzestan Province