بررسی شدت اختلاط جریان غلیظ در مقاطع همگرا و مقایسه آن با مقاطع ثابت و واگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه‌های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه سازه‌های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جریان غلیظ یکی از مهمترین پدیده­های مؤثر بر رسوبگذاری و کیفیت آب در مخازن سدها و منابع آب می­باشد. تغییرات مقاطع رودخانه در مخازن سدها عاملی است که در تغییر هیدرولیک جریان غلیظ، موثر می­باشد. در این تحقیق شدت اختلاط جریان­های غلیظ در مقاطع همگرا مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش­های مورد نظر در یک فلوم با شیب متغیر به عرض 5/72 سانتی­متر، عمق 60 سانتی متر و طول شش متر در سه زاویه همگرایی 8 ،16 و 25 درجه با دبی و غلظت­های مختلف در آزمایشگاه مدل­های هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است. جهت تخمین شدت اختلاط در مقاطع همگرا با زوایای مختلف و با استفاده از نتایج آزمایش­های این تحقیق و در نهایت با استفاده از داده­های آزمایشگاهی محققین قبلی رابطه­ای کلی برای مقاطع ثابت، همگرا و واگرا ارائه شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Water Entrainment of Density Current in Converging Reaches and Compare it with Constant and Diverging Reaches

نویسندگان [English]

  • SeyedBehnam Sarvarinezhad 1
  • Mehdi ghomeshi 2
  • Mahmood Bina 3
1 Ph. D. Candidate of Water Structures, Shahid Chamran University of Ahwaz.
2 Professor of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz.
3 Associated Professor of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz.
چکیده [English]

Density current is one of the most important phenomena that affect sediment processes and water quality in reservoirs and other water resources. Variation of cross sections in natural channels is inevitable and affects hydraulic parameters of density currents. The recent study evaluates the water entrainment of density currents in converging reaches. The experiments were conducted in a flume with 6.0 m length, 60 cm depth and 72.5 cm width by using three converging degrees (8, 16 and 25) and with different discharges and concentrations in hydraulic modeling laboratory of Shahid Chamran University of Ahwaz. Equations were formulated to estimate the water entrainment in converging reaches with different angles and finally an equation was proposed for converging, constant and diverging reaches using experimental data which were gathered from other researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water entrainment
  • Density current
  • Converging reaches
  • dam reservoirs