بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان،

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

     محدودیت منابع آب شیرین در اکثر مناطق کشور ضرورت استفاده از منابع آب­های نامتعارف را ایجاب نموده است. یکی از این منابع غیرمتعارف پساب می­باشد. اما در استفاده از پساب­ها باید به پیامدهای زیست محیطی آن توجه گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر پودر لاستیک در جذب عناصر سنگین سرب، روی و منگنز در مقیاس آزمایشگاهی اجرا شد. آزمایش­های جذب مرحله­ای به منظور بررسی زمان تعادل برای این فلزات در پ هاش ثابت 5/5 و غلظت اولیه محلول فلزی 100میلی گرم در لیتر صورت گرفت. بازدهی حذف فلزات سرب، روی و منگنز به ترتیب 5/67، 3/74 و 9/39 درصد به­دست آمد. زمان رسیدن به تعادل برای روی 180 دقیقه و منگنز 120 دقیقه مشاهده شد ولی فلز سرب در طول 180 دقیقه زمان آزمایش به تعادل کامل نرسید. همچنین آزمایش­های هم­دماهای جذب این سه عنصر برای جاذب مورد نظر انجام شد و داده­ها با مدل­های جذب خطی، لانگمویر و فروندلیچ برازش داده شد. نتایج نشان داد که برای هر سه عنصر مورد مطالعه مدل فروندلیچ با ضریب تبیین 99/0 بالاترین انطباق را با نتایج آزمایشگاهی داشت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of Tire Powder for Absorption of Lead, Zinc and Manganese Heavy Metals and Determination of Kinetic and Adsorption Isotherms

نویسندگان [English]

  • Jahangir Abedikopaee 1
  • Seyedsaeed Islamian 2
  • Moazem Khaleghi 3
1 Professor, Dedartment of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology.
2 Associate Professar, Dedartment of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology.
3 M.M. Sc. Sc. Graduate of Irrigation and Drainage, Isfahan University of Technology.
چکیده [English]

The limitation of fresh water resources in the most parts of the country has necessitated the use of unconventional water resources. Wastewater is one of these unconventional sources, however the environmental impacts of wastewater reuse should be carfully considered. The present study aimed to examine the effect of the rubber powder to absorb the heavy metals of lead, zinc and manganese in laboratory scale. The batch tests to evaluate the absorption equilibrium time were conducted in constant pH of 5.5 and the soluble metal concentration equal to 100 mg per liter. The adsorption kinetic results showed, the removal efficiency of lead, zinc and manganese were 67.2, 74.3 and 39.9 percent, respectively. Time to reach equilibrium for zinc and manganese were 180 and 120 minutes, respectively. But lead does not reach equilibrium during the 180 minutes of testing time. Also, the adsorption isotherms tests were performed for these metals and the data were fitted with the linear, Langmuir and Freundlich models. The results showed that the Freundlich adsorption model with regression coefficient equal to 99 percent was the best compliance with the laboratory results.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Unconventional water
  • Heavy metals
  • Tire powder
  • Batch absorption tests
  • Adsorption kinetic
  • Adsorption isotherms